امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

علامه محمدتقى جعفرى

- فهرست -


فهرست مطالب
پيشگفتار
كتاب اول : مقدمه
بخش اول : حكمت عاليه خداوندى
بخش دوم : مقدمه يكم : سه راه اساسى براى نجات بشريت از پوچى ، و اثبات و اعلان عظمت الهى حيات (حيات معقول )
بخش سوم : مقدمه دوم : شناخت و داورى صحيح درباره هر حادثه بزرگ تاريخ كه به انگيزگى ارزش ها به وجود آمده به سه عامل مهم مربوط است :
بخش چهارم : مقدمه سوم : نمونه هايى از دو نوع نگرش درباره حوادث تاريخى
بخش پنجم : مقدمه چهارم : اگر حيات انسانى به طور صحيح شناخته نشود و به هدف اعلاى خود توجيه نگردد، پست ترين پديده عالم طبيعت خواهد بود.
بخش ششم : مقدمه پنجم : حيات انسانى و كرامت و شرافت ذاتى آن از ديدگاه حقوق جهانى بشر در اسلام
بخش هفتم : مقدمه ششم : حيات چيست كه دفاع از شرف و حيثيت آن ، از اصول اساسى اسلام بوده و موجب بروز حادثه محيرالعقول دشت نينوا گشته است ؟
بخش هشتم : مقدمه هفتم : بحثى در اصول پنج گانه مربوط به قدرت و حق وباطل
بخش نهم : مقدمه هشتم : دو ركن اساسىِ شخصيت هاى سازنده فرهنگِ پيشروِ انسانيت كه هر دو در شخصيت امام حسين (عليه السلام) در حد اعلا وجود داشت .
بخش دهم : مقدمه نهم : اساسى ترين عامل بروز اين حادثه حيرت انگيز، عشق و ايمان راستين امام حسين (عليه السلام) به دين فطرى و منطقى ترين و روشن ترين مذهب انسانى است كه اسلام حقيقى است ، اسلامى كه دفاع از حيات انسانى و شرف و حيثيت الهىِ آن ، از با اهميت ترين اصول آن محسوب مى گردد.
بخش يازدهم : مقدمه دهم : انتظارى كه علوم انسانى در وهله نخست از صاحب نظران فِرق و مذاهب مختلف اسلامى سپس و از متفكران ساير مذاهب الهى و انسانى براى اهتمام شديد به داستان فداكارى بى نظيرِ امام حسين (عليه السلام) در مسير نجات دادن ارزش هاى انسانى دارد، اگرچه متصديان حرفه اى اين علوم از چنين انتظار سازنده اى غفلت بورزند!...
بخش دوازدهم : تساوى ها و اتحادها
بخش سيزدهم : پيامبر اسلام محمد مصطفى (صلى الله عليه وآله ) پس از جدى ترين تلاش و تكاپو، با نهايت اخلاص در اكمال دين و اتمام نعمت الهى براى انسان ها، دارفانى را وداع گفت و به سراى جاودانى شتافت .
بخش چهاردهم : معاويه كيست و كارنامه او چيست ؟
بخش پانزدهم : يزيد كيست و كارنامه او چيست ؟
بخش شانزدهم : اهداف و انگيزه هايى كه باعث شد مقاومت شديد حسين بن على (عليه السلام) و مبارزه او، رسمى و علنى گردد.
بخش هفدهم : نقش تقواى الهىِ رهبر در توجيه و مديريت جامعه
بخش هجدهم : قانون دفاع جدى از جان
بخش نوزدهم : آيا امام حسين (عليه السلام) مى دانست در اين قيام بزرگ شهيد مى شود؟
بخش بيستم : انسان ها در درك زندگى و مرگ ، و حقيقت آن دو بسيار متفاوتند.
بخش بيست و يكم : مقدمه اى براى درك سازگار بودن علم به شهادت يا تلاش براى زندگى قانونى ، با افزايش رشد شخصيت آدمى ، دو حقيقت مهم درباره زندگى و مرگ براى انسان كشف مى شود.
بخش بيست و دوم : شرايط پيشوايى الهى براى خلق خداوندى
بخش بيست و سوم : ابن زياد با عمامه اى مشكى بر سر و لباس اهل حجاز بر تن ، باشكل حسينى ، وارد كوفه مى شود و آماده قتل امام حسين (عليه السلام) مى گردد!
كتاب دوم : سخنرانى ها
زندگى و مرگ
شكست و پيروزى انسان الهى
انگيزه حركت انسان الهى
وسيله و هدف
روح حسينى
قانون حسينى
جاذبه هاى حسينى
سعادت حسينى
صبر حسينى
جبر اموى
شب حسينى
حيات حسينى
مديريت حسينى
نعمت شناسى حسينى
عاشوراى حسينى
ارزش هاى حسينى
تعهد حسينى
مكتب حسينى
پاداش حسينى
علم حسينى
احساسات برين حسينى
هيهات مناالذله
چهره حسينى
برادرى و برابرى حسينى
تشيع حسينى
حقيقت حسينى
كرامت حسينى
فلسفه حسينى
راز و نياز حسينى
آزادى حسينى
شهادت حسينى
عظمت حسينى
شكوفايى حسينى
جهاد حسينى
حركت بايد كرد