توحيد در نهج البلاغه

علامه حاج شيخ محمد تقى شيخ شوشترى (رحمه الله تعالى عليه)

- فهرست -


پيش گفتار
كتاب حاضر
قصيده استاد شهيدى در تمجيد از بهج الصباغه‏
نگاهى بر زندگانى علامه شوشترى (قدس سره)
مقدمه مؤلف‏
اهميت و ارزش نهج البلاغه‏
تمجيد سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه) از بيانات امير المومنين (عليه السلام)
تذكر نكاتى چند درباره نهج البلاغه‏
تاريخچه گردآورى سخنان آن حضرت (عليه السلام)
بررسى شرح‏هاى نهج البلاغه‏
توضيحاتى درباره شرح حاضر
فهرست فصل‏هاى بهج الصباغه:
بررسى بعضى نسخه‏هاى چاپى نهج البلاغه‏
علت اختلاف نسخه‏هاى نهج البلاغه‏
شرح خطبه سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه)
اهميت بسم الله
تاريخچه (أما بعد)
اهميت حمد خدا
باقيات الصالحات‏
در وصف رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) و اهل بيت طاهرينش (عليه السلام)
معناى منار
نشانه امام معصوم (عليه السلام)
بيان‏انگيزه تاليف كتاب خصائص و نهج البلاغه‏
ولادت و وفات سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه)
آثار قلمى سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه)
پيرامون فضائل امير المومنين (عليه السلام)
در وصف سخنان آن حضرت (عليه السلام)
امير المومنين (عليه السلام) فصيح‏ترين مردم‏
بليغ‏ترين پاسخ!
امير المؤمنين (عليه السلام) سرچشمه فصاحت‏
گفتار امير المؤمنين (عليه السلام) الگوى خطبا و سخنوران‏
گفتار كلينى (رحمه الله تعالى عليه) پيرامون خطبه توحيدى آن حضرت (عليه السلام)
سخندانانى كه از بيانات آن حضرت (عليه السلام) اقتباس كرده‏اند
گفتار ابن ابى الحديد درباره اين گونه اقتباس‏ها
پرتوى از علم الهى در گفتار على (عليه السلام)
عطر كلام نبوى در بيانات علوى‏
ستايش ابن ابى الحديد از بيانات آن حضرت (عليه السلام)
در وصف كلام آن امام همام (عليه السلام)
تمجيد از نهج البلاغه‏
ستايش رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) از امير المؤمنين (عليه السلام)
سخنان ابن ابى الحديد درباره فضائل آن حضرت (عليه السلام)
قضاوت امير المؤمنين (عليه السلام)
امير المؤمنين (عليه السلام) و تفسير قرآن‏
شجاعت امير المؤمنين (عليه السلام)
جود و سخاوت امير المؤمنين (عليه السلام)
بردبارى امير المؤمنين (عليه السلام)
جهاد امير المؤمنين (عليه السلام)
خوش خويى امير المؤمنين (عليه السلام)
زهد و پارسايى امير المؤمنين (عليه السلام)
عبادت امير المؤمنين (عليه السلام)
گرد آورى و پرداختن به قرآن‏
كياست و سياست امير المؤمنين (عليه السلام)
امير المؤمنين (عليه السلام) نور چشم تمام ملت‏ها
نسب عالى و پر افتخار امير المؤمنين (عليه السلام)
گفتار صعصمه در ستايش آن حضرت (عليه السلام)
اظهار شگفتى ابن ابى الحديد از فصاحت و سجاياى اخلاقى آن حضرت (عليه السلام)
گفتار ابن ابى الحديد در ستايش كلام آن حضرت (عليه السلام)
اعتراف ديگرى از ابن ابى الحديد
گفتار آن حضرت (عليه السلام) دريايى بيكران‏
راجع به (فرز دق) و شعر او
مقصود سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه) از تمثل به شعر فرز دق‏
نسب سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه)
اسناد و مدارك نهج البلاغه‏
استدلال ابن ابى الحديد بر اين كه نهج البلاغه كلام على (عليه السلام) است‏
تعبير مختلف سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه) در بخش‏هاى سه گانه نهج البلاغه‏
گفتار سيد رضى پيرامون نقل فرازهاى الحاقى‏
نقل گفتار (ابن ابى الحديد) و نقد آن‏
نقل فرازهاى مختلف در زمينه موضوع واحد
امير المؤمنين (عليه السلام) يگانه فرمانرواى مطلق و زاهد بر حق‏
امير المؤمنين (عليه السلام) در صحنه كارزار
امير المؤمنين (عليه السلام) زاهدترين زاهدان‏
سخنان حيرت‏انگيز آن حضرت (عليه السلام) راجع به مردگان‏
اصطلاح ابدال
صفات متضاد در وجود آن حضرت (عليه السلام)
نقل و نقد گفتار ابن ابى الحديد پيرامون عدم اجتماع شجاعت و سخاوت‏
علت وجود نسخه بدل و تكرار در نهج البلاغه‏
نمونه‏هايى از تكرار در نهج البلاغه‏
سخنان بزرگان درباره بلاغت‏
تجليل سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه) از بيانات امير المؤمنين (عليه السلام)
فرمايش اما (عليه السلام) راجع به قضا و قدر
توحيد
1. از خطبه 1
از خطبه 94
از خطبه 92
فرق بين حمد و مدح‏
فرق ميان اله و الله‏
نقل و نقد گفتار ابن ابى الحديد
جمله الحمد لله كامل‏ترين حمد خدا
عجز ستايش گران از ثناگويى خداوند
نعمت‏هاى بى شمار الهى‏
گفت و گوى عبد الملك با امام سجاد (عليه السلام)
نه خاصره دل، نه چشم سر خدا را درك نمى كند!
نعمت وجود بادها
موادر استعمال لفظ الرياح و الريح
نعمت وجود كوه‏ها
خدا، اول و آخر
2. از خطبه 1
آغاز ديندارى خداشناسى است‏
مراحل تكميلى خداشناسى‏
صفات خدا عين ذات اوست‏
بعضى اقوال متكلمين‏
توصيف خدا به صفات مخلوقات موجب شرك‏
3. از خطبه 1
شناخت خداوند
آفرينش جهان، نخستين راه خداشناسى‏
ايجاد سازگارى ميان طبايع مختلف‏
استدلال امام صادق (عليه السلام) بر وجود خدا
ايجاد غرايز گوناگون‏
4. از خطبه 49
خدا پنهان و آشكار
خدا با چشم ظاهر ديده نمى‏شود
سؤال مرد خارجى از امام محمد باقر (عليه السلام)
خدا نزديك‏ترين شى‏ء به موجودات‏
مقدار شناخت عقل آدمى از آفريدگار
مناظره ابن ابى العو جاء با امام صادق (عليه السلام)
خدا پناه بى پناهان‏
تشبيه خدا به خلق ممنوع‏
نامه راضى، خليفه عباسى، راجع به حنابله‏
اساس شبهه حنابله‏
اشاره به بعضى از عقايد مشبهه‏
5. از خطبه 63
معناى اول و آخر درباره خدا
بيانات امام رضا (عليه السلام) راجع به اسماء خدا
معناى يكتايى درباره خدا
عزيز واقعى خداست‏
قوت و قدرت از آن خداست‏
مالك اصلى خداست‏
عالم فقط خدا
خدا قادر مطلق‏
گفت و گوى ديصانى با هشام بن حكم پيرامون قدرت خدا
خدا شنواى بى همتا
خدا بينايى مطلق‏
خدا هم ظاهر است و هم باطن‏
قدرت‏طلبى در كار خدا نيست‏
استقرار منصور در شهر بغداد
نمونه‏هايى از مباهات و فخر فروشى پادشاهان‏
چاره انديشى براى منصور خليفه عباسى‏
مخلوقات در قبضه قدرت پروردگار
خداوند نه درون موجودات است و نه جداى از آن‏ها
عدم خستگى خدا از آفرينش و اداره مخلوقات‏
فرمان مطاع خدا در جهان هستى‏
خدا مورد بيم و اميد
6. از خطبه 83
اقرار به شهادتين موجب دخول در بهشت‏
خدا اول و آخر هستى‏
گفت و گوى زنديق با امام صادق (عليه السلام) پيرامون صفات خدا
ناتوانى دل‏ها احساس چگونگى خداوند
7. از خطبه 88
اوصاف خداوند
خداى ثابت و برقرار
حديث حجاب‏ها
خداى خالق رازق مطاع‏
پيروز واقعى خداست‏
كرامت و پاداش گسترده خدا
8. از خطبه 89
وجه نام گذارى خطبه به اشباح
بررسى عنوان خطبه‏
بخل ورزيدن خدا را مالدار نمى‏گرداند
خلايق همه روزى خوار خدا
نعمت‏هاى معنوى پروردگار
خدا با چشم رؤيت و ادراك نمى‏شود
آزمايش اسيران مسلمان‏
گفت و گوى واثق با احمد بن نصر
خدا همواره بر يك حال‏
خدا مكان ندارد
9. از خطبه 89
خزانه‏هاى خدا تمام نشدنى‏
نعمت‏ها و ذخاير نامحدود خداوند
10. از خطبه 89
نقل خطبه به روايت صدوق (رحمه الله تعالى عليه)
راهنمايى قرآن بر صفات خداوند
نهى از تفكر در ذات خداوند
كفايت اقرار اجمالى به حقايق پنهان‏
نهى از تكلم در ذات خداوند
از خطبه 89
راه‏هاى پر پيچ و خم اسرار ملكوت‏
تحقيق در اطلاق (ذات) بر خداى تعالى‏
اعتراف عقل‏ها به ناتوانى معرفت ذات خداى متعال‏
فرمايش امام صادق (عليه السلام) راجع به ناتوانى عقول از درك حقيقت ذات خدا
12. از خطبه 89
نشانه‏هاى فراوان بر وجود خالق هستى‏
نشانه‏هاى حكمت خدا در همه پديده‏ها
13. از خطبه 89
خدا منزه از تشبيه به مخلوق‏
جمجمه محافظ مغز
ماجراى قتل احمد بن نصر به دست واثق‏
گفتار خطيب حشوى‏
نشانه‏هاى آشكار وجود خدا
بعضى از استدلال‏هاى مشبهه‏
بيزارى پيروان گمراه از معبودان خود
بعضى عقايد گروه‏هاى مشبهه‏
تشبيه خدا به خلق موجب كفر
داستان يكى از بزرگان حشويه‏
خدا به صورت نوجوانى زيبا!
14. از خطبه 89
تقدير و تدبير متقن امور خلق‏
گفتار امام صادق (عليه السلام) راجع به حواس پنج گانه و نعمت‏هاى ديگر بدن‏
جفت‏گيرى فيل‏
اطاعت بدون چون و چرا
آفرينش خدا بدون تفكر و تجربه‏
آفرينش مخلوقات در زمان مناسب‏
تعيين حد و مرز موجودات‏
سازش ميان اشياء متضاد
اجناس و انواع مختلف موجودات‏
عجايب خلقت زرافه‏
زيركى غريزى گوزن‏
15. از خطبه 106
مناظره ابن ابى العوجاء با امام صادق (عليه السلام) پيرامون وجود صانع‏
خدا علام الغيوب‏
16. از خطبه 107
جهان هستى در برابر خدا خاضع‏
همه مخلوقات وابسته به خدا
خدا نيرو بخش ضعيفان و پناهگاه درماندگان‏
خدا شنواى سخن و آگاه از درون‏
بازگشت هر جاندارى به سوى خدا
گواهى عقل‏ها بر وجود خدا
ترس عامل آفرينش نبوده‏
قدرت لايزال الهى‏
علم نا متناهى خدا
وجود خدا ابدى و سرمدى‏
عظمت مخلوقات خدا
سبحان الله از آثار عظمت پروردگار
17. از خطبه 131
زمام امور دنيا و آخرت در دست خدا
فرازهايى از مناجات انجيلى امام سجاد (عليه السلام)
18. خطبه 150
بررسى سند خطبه‏
مصنوع نيازمند صانع است‏
نسبت يك دادن به خدا
شنيدن و ديدن خدا به نفس ذات است‏
حضور و جدا بودن از اشياء
توصيف خدا ناممكن‏
صفات فعل و صفات ذات‏
19. از خطبه 161
سند خطبه‏
خدا آفريننده بندگان‏
خدا، گستراننده زمين‏
خدا، اولى بدون آغاز و جاودانى بدون انقضاء
همه موجودات فرمانبردار خدا
همه موجودات داراى حد واندازه‏
نامحدود بودن خدا
خدا، برتر از خيال و قياس‏
بيان كلينى (قدس سره) پيرامون گفتار امام (عليه السلام)
نظام احسن جهان هستى‏
احاطه كامل خدا بر گذشتگان و آيندگان‏
20. از خطبه 176
خدا پيراسته از اوصاف مخلوقات‏
علم نامتناهى خدا
21. از خطبه 170
دعاى تسبيح (صحيفه)
22. از خطبه 196
خدا در همه جا حاضر و ناظر
نمونه‏اى از خوش گذرانى دنيا پرستان‏
عجايب خلقت ماهيان‏
حكمت وجود درياها
23. از خطبه 177
بررسى عنوان خطبه‏
راجع به (ذغلب يمانى)
هرگز خداى ناديده را نمى‏پرستم!
خدا با چشم ديده نمى‏شود
گفتار صدوق (قدس سره) پيرامون مسئله رؤيت‏
بعضى اقوال متكلمين در زمينه رؤيت‏
قرب و بعد خدا نسبت به موجودات‏
چگونگى صفات خداوند
بزرگان در پيشگاه عظمت خدا ذليل اند
24. از خطبه 183
خدا با حواس ظاهر درك نمى‏شود
استدلال بر قدم و بى همانندى خداوند
خداى عادل دادگر
حدوث موجودات شاهد بر ازليت خدا
ناتوانى موجودات گواه بر قدرت خدا
فناى موجودات دليل بر دوام خدا
چگونگى وحدت و دوام خداوند
چشم دل گواه بر وجود خداست‏
معناى بزرگى و عظمت خداوند
25. از خطبه 184
خدا منزه از كيفيت و مانند داشتن‏
خدا قابل اشاره نيست‏
تقدير خدا بدون جولان فكر
خدا بى نياز مطلق‏
ويژگى‏هاى گوناگون آفريده‏ها
خدا عامل ائتلاف‏
راز بقاى نسل آدمى‏
خدا با ادوات تحديد نمى‏شود
خدا جامع صفات كماليه‏
بررسى و تفسير متن‏
موجودات جهان تجلى گاه پروردگار
سكون و حركت درباره خدا معنا ندارد
خدا اثرپذير نيست‏
خدا نه والد است نه مولود
مناظره گروهى از يهود و نصارى با رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم)
خدا منزه از ازدواج با زنان‏
خدا فراتر از انديشه و فكر بشرى‏
خدا پيوسته بر يك حال‏
خدا به داشتن اعضا و اجزا وصف نمى‏شود
خدا حد و نهايت و مكان ندارد
خدا نه درون اشياء است و نه برون‏
چگونگى خبر دادن و شنيدن خدا
سخن گفتن خدا با تلفظ نيست‏
چگونگى حب و بغض الهى‏
چگونگى ايجاد موجودات‏
معناى كلام خدا
قوم موسى و تقاضاى استماع كلام خدا
سخن گفتن با خدا با پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) با لغت على (عليه السلام)
اشاره به بعض آراء پيرامون كلام خدا
به كارگيرى لفظ كان درباره خدا به معناى استمرار
آفرينش خدا بدون الگو
آفرينش زمين و نگهدارى آن‏
كوه‏ها و چشمه سارهاى زمين‏
استحكام بخشيدن و استوارى آفرينش زمين‏
تسلط خدا بر زمين‏
آگاهى خدا از درون زمين‏
سيطره و اقتدار خدا بر موجودات‏
خداى بى نياز
خضوع موجودات در برابر عظمت خدا
عدم امكان گريز از حكومت خدا
خداى بى همتا
خدا فنا كننده تمام موجودات‏
ناتوانى همه جانداران از آفرينش يك پشه‏
اصطلاح بيضة البلد
خدا پس از فناء دنيا، تنهاى تنها
چگونگى فناء جانداران‏
هيچ چيز جز خدا باقى نمى‏ماند
آفرينش موجودات بر طبق اراده خدا
خستگى در كار خدا هرگز
ارتش نيرومند معتصم‏
نابود ساختن دنيا
جهانى متقن استوار
بازگرداندن دنيا پس از فنا
26. از خطبه 193
آفريده‏هاى حيرت آور پروردگار
جهان متقن و بسيار زيبا
تنوع مخلوقات دليل قدرت خدا
اعتراف به ناتوانى از شناخت خدا
27. از خطبه 153
آن جا كه اوصاف قاصر و خردها ناتوان است‏
صفات خدا، صفات اقرار است، نه احاطه‏
خدا نزديك‏تر از هر نزديك‏
خدا مباين با اشياء و برتر از هر شى‏ء است‏
كائنات به امر پروردگار
28. از خطبه 189
همه موجودات ستايش گر خدا
لشكريان خدا پيروز
ستايش خدا بر نعمت‏هاى پياپى او
حلم و عفو الهى‏
خداى عدالت گستر
حكمت آفرينش نوزادان ناقص و كوتاه عمر
علم نامتناهى پروردگار
نظم و زيبايى جهان آفرينش دليل عالم بودن خدا
آفرينش خدا بدون خطا
29. از خطبه 180
نوف بكالى كيست؟
درباره جعدة بن هبيره‏
حمد و ثناى الهى‏
براهين روشن خدا
فصل و منت فزاينده الهى‏
حمدى شايسته و بايسته‏
فقط از خدا استعانت مى‏جوييم‏
بر آستانش سر نهيم‏
خدا نه مولود است نه والد
خدا وقت و زمان ندارد
نشانه‏هاى متقين پروردگار
آسمان‏هاى بدون ستون‏
آسمان‏ها محل عرش خدا
آسمان‏ها مسكن فرشتگان خدا
آسمان‏ها جاى بالا رفتن گفته‏هاى نيكو و كردار صالح بندگان‏
بعضى از فوائد ستارگان‏
تابش نور ماه در ظلمت شب سياه‏
علم نافذ و نامحدود خداوند
معناى كرسى و عرش‏
حاملان عرش هشت اند
خدا پيش از آسمان و زمين‏
خدا منزه از صفات جسمانيات‏
آيات عظيم الهى درباره موسى (عليه السلام)
ناتوانى انسان از توصيف جبرئيل و ميكائيل‏
هر طرف روى خداست‏
عقل‏هاى فرشتگان، درمانده از تعريف خدا
تنها اجسام با توصيف قابل ادراك اند
30. از خطبه 110
ابهام چگونگى قبض روح‏
عجز انسان از توصيف پروردگار
31. از خطبه 165
انسان راست قامت و خوش اندام‏
لطف تدبير خدا در آفرينش جنين‏
مبدء آفرينش انسان از گل خالص‏
تدبر خداوند در چند مرحله آفرينش انسان‏
حكمت نادان بودن كودك در بدو تولد
داستان عجيب شير خوردن كودكى از ماده سگ‏
32. از خطبه 158
فرمان خدا حتمى و از روى حكمت است‏
ستايش پروردگار
افعال خدا بر طبق مصالح‏
دعاى (تحميد) صحيفه سجاديه‏
خداى زنده و پاينده‏
خدا بيننده و حساب رس‏
ناديده‏ها عظيم‏تر از ديده‏ها
33. از نامه 31
استدلال بر يگانگى خداوند
قدرت خدا بى رقيب و جاودان‏
عظمت ربوبيت خدا فراتر از چشم و دل‏
انسان ناتوان در برابر تواناى مطلق‏
34. حكمت 250
پيدايش خواطر دليل بر صانع‏
تصميم‏هاى مختلف عضد الدوله‏
بيان مؤلف پيرامون گفتار امام (عليه السلام)
نقل و نقد گفتار سيد رضى (رحمه الله تعالى عليه) راجع به حديث رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم)
نامه طنزآميز مردى به حجاج‏
بازگشت (بشار) شاعر از عقايد كفر آميزش‏
35. حكمت 351
آزادى پس از پانزده سال زندانى‏
پاسخ مناسب (ابراهيم صولى)
36. از خطبه 81
نقل خطبه به روايت امالى طوسى (رحمه الله تعالى عليه)
بررسى عنوان خطبه‏
خدا با قدرتش بر همه چيز برتر آمده‏
قريب بودن خدا به موجودات‏
خدا بر طرف كننده بلاها و سختى‏ها
كرامت‏ها و نعمت‏هاى سرشار خداوند
بيان ابن ميثم در ذيل اين فراز
ايمان به خدا كه مبدأ هستى است‏
هدايت خواستن از خدا
37. حكمت 13
كمك الهى به وسيله افراد دور
38. حكمت 84
نمونه بارز فرمايش امام (عليه السلام)، ذرارى خود آن حضرت (عليه السلام)
گفتار شيخ مفيد (رحمه الله تعالى عليه ) در اين زمينه‏
معجزه اعطاى كوثر به رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)
39. در حكمت 139
توضيح معناى فرمايش امام (عليه السلام)
داستان ثروتمندى كه مى‏خواست انفاق خود را قطع كند
حديثى محبوب‏تر از صد هزار درهم‏
40. حكمت 144
اهميت نعمت فراموشى‏
دلجويى فرشته از مصيبت رسيده‏
منت خدا بر بندگان به دادن سه نعمت‏
ناخرسندى از قضاى الهى سبب حبط پاداش‏
41. حكمت 15 و 459
گفت و گو هارون با يحيى برمكى‏
نقل اين گفتار به روايت شيخ مفيد (رحمه الله تعالى عليه)
ابو مسلم در دجله‏
اعتراف ابو مسلم به حقيقت ياد شده‏
با گذشت دوران آمادگى سودى نمى‏بخشد
آن جا كه تدبير و تاكتيك بر عكس نتيجه دهد
چاره انديشى جوان به مرگش انجاميد
مرگ خود را به ده هزار درهم خريد
42. حكمت 7
جايگاه حواس پنج گانه در بدن انسان‏
حكمت رطوبت‏هاى بعض حواس بدن‏
نظرات قدما راجع به كيفيت ديدن‏
اخبار مؤيد نظريه انطباع‏
دستگاه صوتى و قوه نطق در بدن آدمى‏
اهميت دستگاه شنوايى‏
43. حكمت 302
معجزه‏اى از امام هادى (عليه السلام)
پيش گويى امام رضا (عليه السلام) در شفاى بيمار و مرگ عيادت كننده‏
اشعارى در همين زمينه‏
44. از خطبه 197
هيچ گناهان بر خدا پوشيده نيست‏
اعضاى بدن انسان گواهان خدا
45. حكمت 273
بررسى متن و سند حكمت‏
روزى رسان خداست‏
روزى‏هاى بندگان مقدر است‏
آسوده خاطرترين مردم‏
خطر استدراج‏
بسا بلا، موجب تكامل‏
46. حكمت 84
آگاهى مطلق و قدرت لايزال الهى‏
47. از خطبه 99
خدا هم اول است هم آخر
معناى اخر درباره خداوند
گواهى صادقانه بر يگانگى خداوند
48. از خطبه 181
اين گونه خدا را ستايش و تعظيم كنيد
خوب و بد اعمال ظاهر و آشكار
راه هدايت روشن‏
عالم محضر خداست‏
زمام همه امور در دست خداست‏
فرشتگان خدا مراقب اعمال‏
49. از خطبه 193
زندگى هدف دار
حوايج خود را از خدا طلب كنيد
خدا در هر مكان و در هر زمان و به همه است‏
دارايى خدا كم نمى‏شود
هيچ چيز خدا را به خود مشغول نمى‏دارد
علم نافذ خدا
موقعيت خدا با موجودات‏
استدلال بر وجود صانع‏
در كار خدا نه انديشه و نه استعانت‏
50. از خطبه 89
تقدير و تقسيم عالانه ارزاق‏
كار خدا همه بر وفق حكمت و صلاح‏
فقر و ثروت وسيله آزمايش‏
غم ضادى به هم در آميخته‏
اجل‏هاى معين‏
51. از خطبه 89
خدا آگه ز اسرار
آگاهى خدا بدون زحمت‏
عدالت گسترده خدا
تجليل و تمجيد ابن ابى الحديد از اين خطبه‏
52. حكمت 470
معناى توحيد و عدل‏
علت غرق شدن تمام مردم در زمان نوح (عليه السلام)
53. از خطبه 212
سؤال‏هاى يهودى از امير المؤمنين (عليه السلام)
سؤال ابو حنيفه از امام كاظم (عليه السلام) درباره عدل الهى‏
چند خطبه توحيدى از امير المؤمنين (عليه السلام) كه در نهج البلاغه نيامده است‏

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.