کتاب علی (عليه السلام)

مرحوم دکتر سيد جعفر شهيدی

- فهرست -


مقدمه مولف
كتاب جمل
خطبه 001
خطبه 002
خطبه 003
خطبه 004
خطبه 005
خطبه 006
خطبه 007
خطبه 008
خطبه 009
خطبه 010
خطبه 011
خطبه 012
خطبه 013
خطبه 014
خطبه 015
خطبه 016
خطبه 017
نامه اميرالمومنين به مردم كوفه
خطبه 018
خطبه 019
خطبه 020
خطبه 021
نامه اميرالمومنين به طلحه و زبير
نامه ديگر على درباره طلحه و زبير
نامه على به عايشه
خطبه 022
خطبه 023
خطبه 024
پيشگويى على مرتضى شهادت خود را
قتل زبير به دست عمر بن جرموز
پيشگويى على بر شهادت يكى از مردان خود
جنگ جمل
قتل طلحه
شكست سپاه بصره و گرفتارى عايشه
خطبه 025
عدد مقتولين جنگ جمل
خطبه 026
خطبه 027
كشف كرامتى ديگر از على
خطبه 028
خطبه 029
خطبه 030
كتاب صفين
خطبه 031
خطبه 032
تعيين حكام از جانب على
شدت مخالفت معاويه با على
نامه على به جانب معاويه و پاسخ او
طلبيدن على سپاهيان ايالات را از اطراف
نامه على به معاويه
نامه على به معاويه
نامه معاويه به على
مكتوب على در جواب نامه معاويه
همچنين پاسخ على به نامه ديگر معاويه
پاسخ على به معاويه
رجز گويى معاويه
پاسخ على به رجز معاويه
شكل گيرى صورت جنگ على با معاويه
فرمان على به اسود بن قطنه
تذكر على به ابن عباس
مكتوب على به دو سر كرده سپاه
ديدار اويس قرن با على در كوفه
ديگر حيله معاويه در تحريض مردم به جنگ با على
كلمات على بر لشكريان
واقعيات ميان راه
معجزه ظهور آب و اخبار راهب
حركت سپاه اميرالمومنين به طرف صفين
دستورات على به مالك اشتر
جنگ صفين
ورود على به صفين
خطبه ديگر على خطاب به فرستادگان معاويه
خدعه معاويه در سپاهيان على
بر سر نيزه كردن قرآن ها و اثر شوم آن در لشكر على
داستان حكمين
پاسخ اميرالمومنين به معاويه
مكتوب ديگر على به عمر و عاص
سخن على در تنبيه قوم
صلحنامه صفين
ورود حكمين در محل مذاكره
كتاب مارقين
خوارج و آنچه كه از ايشان بيامد
صدور احكام ايالت و تمشيت سرزمين مصر
خلاصه مكتوب على به محمد بن ابى بكر
عهدنامه مالك اشتر نخعى
شهادت مالك اشتر نخعى
اول سخن على
خطبه ديگر در شكايت از امت
مكتوب اميرالمومنين به ابن عباس
مكتوب على به مردم عراق
دستور اميرالمومنين به قثم بن عباس در امر حج گزاران
ذكر احوال خوارج و خاتمه كار ايشان
خطبه على درباره خوارج
حركت على به طرف نهروان
خطبه ديگر خطاب به خوارج
خطبه سلونى ما قبل ان تفقدونى
ذكر برخى از معجزات آن حضرت
خطبه شقشقيه
ذكر شهادت مولا اميرالمومنين
وصيتنامه اميرالمومنين به امام حسن
وصايايى ديگر از مولاى متقين
تاريخچه ظهور قبر منور على
علم و احاطه على بر شهادت خود
متن وصيت نامه اميرمومنان در مراجعت از صفين
ذكر اسامى و القاب آن حضرت
ذكر همسران آن جناب
ذكر فرزندان آن حضرت
و اما اسامى دختران آن حضرت
نويسندگان و دربان آن حضرت
موذنان و خادمان و كنيزان آن جناب
ديگر اشياء و لوازم آن جناب
در ثواب زيارت اميرالمومنين
ذكر دعاهايى كه درباره مخالفين كرده به اجابت بيامد
نمونه هايى از نيروى بدنى آن حضرت
ذكر بعضى از معجزات آن حضرت
ذكر اسامى برخى از صحابه خاص آن حضرت
ذكر اسامى برخى از دشمنان آن حضرت
ماجراى حنظله
شناخت علي
اينک بنگريم علي کيست و چيست؟
ذكر بعضى كرامات آن حضرت
اين نيز چند نمونه از قضاوتهاى على
حكم چهار نفر كه طعمه شير شدند
زنى كه طفل خود را ساقط گردانيد
مردى مرد و زن مرد ديگر بر او حرام شد
معلوم كردن وزن زنجير پاى زنجيرى
زنى كه به مردى گفت تو از من زناكارترى
فاسق و فاسقه اى كه كسى را كشتند
قضاوت در خريدارى شتر
حكم خوردن تخم شترمرغ در حالت احرام
زنى كه مردى را به زناى خود متهم نمود
فتواى چشم و بينى و زبان
كسى كه مى بايد وصيت شخصى را انجام دهد
دخترى كه بكارت دخترى را برداشت
حكم پرداخت فديه به اسرا
فروختن يكدگر
حامله كردن دختر باكره
حكم كسانى كه در نزاع مستى كشته شدند
حكم غرق
مردى كه از سفر بازنگشت
بنده اى كه بدون اجازه صاحب ازدواج كرده بود
لواط كننده اى كه رها شد
زنى كه زنا داده مى خواست پاك بشود
شهودى كه مجازات شدند
مجازات ارباب به جاى بنده
نزاع سه مرد بر سر يك طفل
حكم شكسته شدن گردن
دو زن يكى آزاد و يكى بنده
گاوى كه خرى را كشت
حد شراب خوار
ساختمان مسجد
خريد شتر
سوال از شهوت مرد و زن
رجم زن
معاف از حد
مجازات مرد زناكار
زنى كه فرزند خود را به فرزندى نمى شناخت
زناى زن آبستن
طفل سياه چرده
حلال شدن زن سه طلاقه
مدت حمل زنان
قصاص با دو ضربت
شرب خمر
فرزند چسبيده به هم
تبرئه زنى كه به شهادت چند تن زنا داده بود
ازدواج با مرد پير
طلب امانت
قرار طلاق زن زاينده
دو نشانه زن
شوهر كنيزك
كنيز با سواد
مرد دو زنه
حد افترا
طفل دو سر
تخم مرغ مرده
كسى كه هم مى زاييد و هم آبستن مى نمود
دختر عربى و دختر عجمى
فرزند از آن تو باشد
تطهير لباس در هنگام نماز
دو نفر كه هر يك ديگرى را بنده خود مى دانست
فاسق را كشت
تقسيم شتر
دو زن كه هر دو يك طفل را از آن خود مى دانستند
قسمت كردن هشت درهم ميان دو تن
كسى كه به جنايت نكرده اقرار نمود
مرافعه دو هوو
كلمات قصار

 

منبع:
نسخه اول این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده و سپس نقائص آن با استفاده از نسخه موجود در کتابخانه اهل بیت ( ) تکمیل شده و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.