فروغ ولايت

استاد آيةالله شيخ جعفر سبحانى

- فهرست -


ـ پيشگفتار

بخش اول زندگى امام على (ع ) قبل از بعثت پيامبر (ص )

ـ مردان بزرگ و دوستان و دشمنانشان
ـ مثلث شخصيت على (ع )
ـ شخصيت موروثى على (ع )
ـ شخصيت مادر على (ع )
ـ در آغوش پيامبر (ص )
ـ پيامبر اكرم على را به خانهء خود مى برد
ـ على (ع ) در غار حرا

بخش دوم زندگى امام على (ع ) پس از بعثت پيامبر (ص ) و قبل از هجرت

فصل اول :

ـ نخستين كسى كه اسلام آورد
ـ كسى پيشگامتر از على (ع ) نبود
ـ نقل عفيف كندى
ـ مناظرهء مأمون با اسحاق

فصل دوم :

ـ جلوگيرى از گسترش فضايل على (ع )
ـ نخستين ياور
ـ كتمان حقايق تاريخى

فصل سوم :

- فداكارى بى نظير
ـ تعصبات ناروا
ـ دو گواه روشن بر فداكارى على (ع )

بخش سوم زندگى امام على (ع ) پس از هجرت و پيش از رحلت پيامبر (ص )

فصل اول :

ـ خلاصه اى از اين دوران
ـ چگونگى هجرت امام (ع )

فصل دوم :

ـ دو فضيلت بزرگ
ـ اتحاد و پيوند برادرى
ـ فضيلت ديگرى براى امام (ع )

فصل سوم :

ـ قهرمان بى نظير جنگ بدر

فصل چهارم :

ـ على (ع ) داماد رسول اكرم (ص )
ـ همشأنى روحى و فكرى و اخلاقى
ـ هزينهء عقد و عروسى
ـ مهريهء زهرا (س )

فصل پنجم :

ـ فداكارى اميرالمؤمنين (ع ) در جنگ احد
ـ فداكارى نشانهء ايمان به هدف
ـ شرح فداكارى امام (ع )

فصل ششم :

پيروزى قطعى اسلام بر شرك

فصل هفتم :

ـ نبرد خيبر و سه امتياز بزرگ
ـ پيروزى درخشان اسلام در خيبر
ـ نسبت اميرالمؤمنين (ع ) با رسول اكرم (ص )

فصل هشتم :

ـ عدالت دشمن پرور

فصل نهم :

ـ پيك و نمايندهء مخصوص پيامبر (ص )

فصل دهم :

ـ طرحى براى آيندهء مسلمانان
ـ دو نظريه دربارهء امامت
ـ واقعه غدير خم
ـ واقعه غدير هرگز فراموش نمى شود

بخش چهارم زندگى امام على (ع ) پس از درگذشت پيامبر (ص ) و قبل از خلافت

فصل اول :

ـ بيست و پنج سال سكوت
ـ نخستين برگ ورق مى خورد
ـ گروه كينه توز
ـ سكوت پر معنى
ـ جناح سوم و مسئلهء خلافت
ـ براى امام (ع ) بيش از يك راه وجود نداشت
ـ پيامبر (ص ) از ارتداد امت نگران بود
ـ ارزش والاى هدف
ـ عقده ها و كينه هاى ديرينه
ـ اتحاد مسلمانان

فصل دوم :

ـ خلافت خلفا و منطق اميرالمؤمنين (ع )

فصل سوم :

ـ نحوهء بيعت گرفتن از على (ع )
ـ داورى تاريخ دربارهء هجوم به خانهء وحى
ـ چگونه على (ع ) را به مسجد بردند؟
ـ جسارت به ساحت زهرا(س )
ـ مقام زهرا (س ) بالاتر از مقام زينب دختر پيامبر (ص )است
ـ حكومت مردم بر مردم

فصل چهارم:ـ على (ع ) و فدك

ـ ارزش اقتصادى فدك
ـ مشخصات فدك
ـ فدك , هديهء پيامبر (ص ) به فاطمه (س )
ـ چرا پيامبر (ص ) فدك را به دختر خود بخشيد؟
ـ در آمد فدك
ـ انگيزه هاى تصرف فدك
ـ كمبود بودجهء حكومت
ـ عامل ديگر تصرف فدك
ـ فدك در كشاكش گرايشها و سياستهاى متضاد

فصل پنجم :

پرونده فدك در معرض افكار عمومى
فدك را پيامبر (ص ) به فاطمه (س ) بخشيده بود
پاسخهاى خليفه
پاسخ به يك سؤال
برگهاى ديگرى از پرونده فدك
پروندهء فدك نقص نداشت

فصل ششم : ـ آيا پيامبران از خود ارث نمى گذارند؟

نظر قرآن در اين باره
الف : ارث بردن يحيى از زكريا
پاسخ دو پرسش
ب : ارث بردن سليمان از داود
حديث ابوبكر از پيامبر (ص )
خشم فاطمه (س )

فصل هفتم :

امام على (ع ) و شورا
برقرار تبعيض نژادى و اختلاف طبقاتى
دادخواهى كارگر ايرانى از خليفه
گزينش اعضاى شورا
تجزيه و تحليل شورا عمر

فصل هشتم :

خاندان رسالت از ديدگاه على (ع )
امام (ع ) يگانه مرجع فكرى و قضايى خلفا
معرفى على (ع ) از جانب پيامبر اكرم (ص )
قضاوت على (ع ) درزمان پيامبر (ص )

فصل نهم :

امام على (ع ) و مشكلات سياسى خليفهء اول
على (ع ) و مشكلات علمى و سياسى ابوبكر

فصل دهم :

امام على (ع ) و مشاوره هاى سياسى خليفه دوم
على (ع ) يگانه مرجع فتوا در عصر خليفهء دوم

فصل يازدهم :

ـ رفع نيازهاى علمى عثمان و معاويه

فصل دوازدهم :

ـ خدمات اجتماعى امام على (ع )
فصل اول: علل گرايش مردم به خلافت حضرت على (ع(
ريشه هاى قيام بر ضد عثمان
علل شورش
عامل نخست : تعطيل حدود الهى
عامل دوم : تقسيم بين المال در ميان بنى اميه
عامل سوم : تأسيس حكومت اموى
عامل چهارم : ضرب و شتم ياران پيامبر (ص )
عامل پنجم : تبعيد شخصيتها
فصل دوم : جريان محاكمه و قتل عثمان
فصل سوم : پس از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت على (ع )
فصل چهارم : عوامل مخالفت با حضرت على (ع )
فصل پنجم : معاويه و آرزوى ديرينهء خلافت
فصل ششم : نبرد با ناكثان (جنگ جمل )
فصل هفتم : نقشهء امام (ع ) براى دستگيرى ناكثان
فصل هشتم : كودتاى خونين
فصل نهم : حركت امام (ع ) از ذى قار به سوى بصره
فصل دهم : دلاوريهاى سپاه حضرت على (ع ) و سقوط جمل
فصل يازدهم : كوفه , مركز خلافت اسلامى
فصل دوازدهم : علل وقوع جنگ صفين
فصل سيزدهم : اقدامات معاويه جهت مقابله با حضرت على (ع )
نامه هاى معاويه به شخصيتهاى اسلامى
فصل چهاردهم : آمادگى سپاه امام (ع ) براى جنگ صفين
فصل پانزدهم : حركت حضرت على (ع ) به سوى ميدان صفين
فصل شانزدهم : آخرين اتمام حجت ها
فصل هفتم : تعيين سرنوشت جنگ صفين
فصل هجدهم : حملهء همگانى آغاز مى شود
عمار وفئهء باغيه
رشادت هاى امام (ع ) در نبرد صفين
شجاعت فرزند شهيد
ضعف روحيهء سپاهيان شام
فصل نوزدهم : تغيير مسير جنگ صفين و تاريخ اسلام
فصل بيستم : مسئلهء حكميت و گروه فشار
فصل بيست و يكم : بازگشت امام (ع ) از صفين به كوفه
فصل بيست و دوم : جنگ نهروان يا ره آورد شوم سياست قرآن بر نيزه كردن
فصل بيست و سوم : تحليلى از انگيزه هاى مخالفت خوارج

فصل ششم :وقايع پس از نهروان و شهادت حضرت على (ع)

فصل اول : يغماگرى و ايجاد نا امنى و كشتار فجيع
فتح مصر و شهادت محمد بن ابى بكر
آخرين برگ از زندگى حضرت على (ع )