نصايح
سخنان چهارده معصوم

مرحوم آية الله علی‌اکبر مشکینی‌اردبیلی

- فهرست -


پيشگفتار
سه مسئله اساسى:
مسئله مهم ارشاد جاهل:
دو حكم اكيد امر به معروف و نهى از منكر
باب اول: پندهاى يگانه:
فصل اول: سخنانى جامع و حكمتهايى بديع و بى مانند از رسول اكرم حضرت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: كلمات در ربار پيامبر بزرگ (صلى الله عليه و آله و سلم) به طرزى ديگر:
فصل سوم: كلمات حكمت‏آميز پيامبر بزرگ (صلى الله عليه و آله و سلم) به بيانى ديگر:
فصل چهارم: موعظه‏هاى پيامبر اعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) به طريقى ديگر:
فصل پنجم: كلمات حكمت‏آميز پيامبر اقدس (صلى الله عليه و آله و سلم) به نظمى ديگر:
فصل ششم: قسمتى ديگر از سخنان حكمت‏آميز پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به بيانى ديگر:
فصل هفتم: سخنان حكمت‏آميز پيامبر عظيم الشأن (صلى‏الله‏عليه‏وآله‏و سلم) به طرزى ديگر:
فصل هشتم: قسمتى ديگر از گفتارهاى حكيمانه‏ى نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به نظامى ديگر كه بهترين چيزها را معرفى كرده:
فصل نهم: تمثيلات صادره از پيامبر عظيم الشأن (صلى الله عليه و آله و سلم)
فصل دهم: سخنان حكيمانه‏ى امير المؤمنين على بن ابيطالب (عليه السلام):
فصل يازدهم: گفتار بعضى از علما:
فصل دوازدهم: گفتار حكيمان:
باب دو: پندهاى دوگانه‏
فصل اول: احاديث شيعه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: احاديث سنيان از پيغمبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله‏وسلم):
فصل سوم: احاديث ديگرى از طريق شيعه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل چهارم: احاديثى كه شيعه از على بن ابيطالب (عليه السلام) روايت كرده:
فصل پنجم: احاديثى كه شيعه و سنى از اميرالمؤمنين (عليه السلام) نقل كرده‏اند:
فصل ششم: قسمت ديگرى از احاديث:
فصل هفتم: احاديث شيعه از امام صادق (عليه السلام):
فصل هشتم: پندهاى حكيمان و زهاد و عباد:
فصل نهم: احاديثى از امام حسن مجتبى (عليه السلام):
فصل دهم: حديثهاى دوگانه در فضل على (عليه السلام):
باب سوم: پندهاى سه گانه:
فصل اول: موعظه‏هاى خداوند متعال:
فصل دوم: احاديث پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل سوم: حديثهاى عامه (سنيان) از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل چهارم: احاديثى كه شيعه و سنى از پيغمبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل كرده‏اند:
فصل پنجم: احاديثى بطرزى ديگر:
فصل ششم: احاديثى كه شيعه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده:
فصل هفتم: حديثهايى كه شيعه از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل كرده:
فصل نهم: احاديثى كه شيعه و سنى از حضرت صادق (عليه السلام) نقل كرده‏اند:
فصل دهم: حديثهايى كه از ساير امامان (عليهم السلام) نقل شده:
باب چهارم: پندهاى چهارگانه:
فصل اول: حديثهايى كه شيعه از پيغمبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل كرده:
فصل دوم: حديثهايى كه اهل سنت از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده‏اند:
فصل سوم: حديثهايى كه شيعه از اميرالمؤمنين (عليه السلام) نقل كرده:
فصل چهارم: حديثهايى كه شيعه از امام جعفر صادق (عليه السلام) نقل كرده‏اند:
فصل پنجم: حديثهايى كه شيعه از ساير ائمه (عليهم السلام) نقل كرده‏اند:
فصل ششم: سخنان دانشمندان و حكما:
فصل هفتم: پندهايى كه گوينده‏ى آنها شخصا تعيين نشده:
فصل هشتم: سخنان حكمت‏آميز حكماى فارسى زبان:
باب پنجم: پندهاى پنجگانه:
فصل اول: حديثهايى كه شيعه از پيغمبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل كرده‏اند:
فصل دوم: حديثهايى كه سنيان از پيغمبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل كرده‏اند:
فصل سوم: حديثهائى كه شيعه و سنى هر دو از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده‏اند:
فصل چهارم: حديثهايى از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده:
فصل پنجم: احاديثى از امام جعفر صادق (عليه السلام):
فصل ششم: حديثهاى ساير ائمه (عليهم السلام):
فصل هفتم: حديثهايى كه در معراجنامه ديدم:
فصل هشتم: سخنان علما، زهاد، و حكما:
فصل نهم: مطالب متفرقه:
باب ششم: پندهاى ششگانه:
فصل اول: حديثهاى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: حديثهايى كه سنيان از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده‏اند:
فصل سوم: سفارشهاى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) به على (عليه السلام):
فصل چهارم: حديثهايى از امير المؤمنين (عليه السلام):
فصل پنجم: حديثهاى حضرت صادق (عليه السلام):
فصل ششم: احاديث ساير ائمه (عليه السلام) و بزرگان:
فصل هفتم: سخنان حكماء و زهاد و عباد:
باب هفتم: پندهاى هفتگانه:
فصل اول: حديثهاى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: حديثهاى اهل سنت از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل سوم: حديثهاى حضرت امير المؤمنين (عليه السلام):
فصل چهارم: حديثهاى حضرت صادق (عليه السلام):
باب هشتم: پندهاى هشتگانه:
فصل اول: حديثهاى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: حديثهاى حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام):
فصل سوم: حديثهاى حضرت صادق (عليه السلام):
فصل چهارم: سخنان زهاد:
باب نهم: پندهاى نه‏گانه:
فصل اول: حديثهاى شيعه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: حديثهاى حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام):
فصل سوم: حديثهايى كه شيعه و سنى هر دو نقل كرده‏اند:
باب دهم پندهاى ده‏گانه‏
فصل اول: حديثهايى از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل دوم: حديثهاى اهل سنت از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم):
فصل سوم: حديثهاى شيعه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و على (عليه السلام):
فصل چهارم: حديثهاى امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام):
فصل پنجم: آداب دعا:
فصل ششم: كلمات حكما:
فصل هفتم: سخنان زهاد:
فصل هشتم: سخنى در غيبت:
باب يازدهم: خبر و پندهاى يازده‏گانه:
باب دوازدهم: پندهاى دوازده‏گانه:
باب سيزدهم: پندهاى سيزده‏گانه:
باب چهاردهم:: غسل در چهارده موضع است:
باب پانزدهم: روايتهاى پانزده‏گانه: هرگاه امت پانزده گناه مرتكب شوند گرفتار بلا شوند
باب شانزدهم: شانزده خصلت حكمت‏آميز:
باب هفدهم تا سى ام: هفده چيز روزى را زياد مى‏كند:
باب سى ام تا چهلم: آميزش‏هاى حرام در كتاب و سنت سى و چهار گونه است:
باب چهلم تا پنجاهم: احاديثى از اهل بيت (عليهم‏السلام):
باب پنجاه و بالاتر از آن: پنجاه صفت از صفات مؤمن‏
باب هفتاد و بالاتر از آن: براى امير مؤمنان (عليه السلام) هفتاد فضيلت است كه هيچيك از اصحاب در آنها شريك نيستند

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.