متقين گلهاي سرسبد آفرينش

سيد مهدى شجاعى

- فهرست -


مقدمه
نيازهاى نهفته و پرسشهاى ناگفته
دل، حرم خداوند، جل و علاست
پرده بر دلهاى ماست
كيمياى مهر تو...
پاك، چون شبنم زلال سحرى
دنيا، عجوزه هزاد داماد
اگر مى شنيديم و تعقل مى كرديم!
و اما شبها...
برزگران فرقان و كشتگران قرآن
بر شما باد عمل به قرآن
و اما روزها...
خوف، ديده بان دل
مدام در كار مذمت نفس
آه از كمى توشه و درازى راه
باورمند و يقين آكنده
علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين
مهالك جهل، مفاسد علم
لباس ميش و دل گرگ
آدمى است و صبر او
در عرصه حلال
ذكر، لذت عاشقان
الحمد لله رب العالمين
نفس، ماواى هر بدى
كوتاه آرزو، كم لغزش و خاشع
قناعت مرام، كم خوراك و سهل گير
عنان، محكم و استوار بر كف
بر شما باد انجام كارهاى خير
دل آرام گيرد به ياد خدا
نيكى به جاى ياران...
صبر، زيباترين جامه ايمان
رضايت حق، شاهين سنجش
برترين ايمان
الجار، ثم الدار
سكوت، شيواترين كلام
جهاد با نفس، كابين بهشت
دوستى براى خدا، دشمنى براى خدا
تاثير موعظتهاى بليغ