صلح امام حسن (ع)

شيخ راضى آل ياسين
ترجمه : آيه الله سيد على خامنه اى

- فهرست -


يادداشت مترجم
نخستين گفتار
پيشگفتار
بخش نخست : امام حسن بن على ( ع )
بخش دوم : موقعيت سياسى پيش از بيعت
بيعت
كوفه , در روزهاى بيعت
تصميم بر جنگ
بسيج و فرماندهى
عدد سپاه
عناصر سپاه
عبيد الله بن عباس
آغاز سرنوشت
قلمرو ترديد
عقيده ؟ يا حكومت ؟
فداكارى
سيماي صلح
بخش سوم : صلح
قرارداد صلح
بررسى فرازهاى بر جسته ى قرارداد
ملاقات در كوفه
در صحنه اى ديگر
وفا به شروط قرار داد
معاويه و شيعيان على ( ع )
معاويه و سران شيعه
پايان ماجرا
آخرين گفتار : مقايسه ميان شرايط حسن و شرايط حسين

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه بلاغ ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.