الغدير جلد ۱۶

علامه شیخ عبدالحسین احمد امينى نجفی (ره)
ترجمه علي اکبر ثبوت

- فهرست -


ترجمه الغدير "جلد 16"
شعراء غدير در قرن 09
غديريه حافظ برسي
نکوهش گزافه گويي در برتر خواني ها
گزاف گويي در برتري عثمان
خليفه صدقه رسول خدا را مى خرد
خليفه در شب وفات ام كلثوم
خليفه براى خود و كسانش چراگاه خصوصى قرار مى دهد
خليفه فدك را تيول مروان مى گرداند
برداشت خليفه درباره اموال و صدقات
بذل و بخشش هاى خليفه به حكم بن ابى العاص
حكم در قرآن
نگاهى به دو فراز
نگاهى در سخن ابن حجر
باز خواستي از عثمان در پناه دادن به حکم
باز خواستي در مورد صدقات قضاعه
بذل و بخشش هاى خليفه به مروان
مروان و چه مروانى
مروان را بهتر بشناسيم
دشنام مروان به علي
اين بود مروان
تيول هايى كه خليفه به حارث داد و بذل و بخشش هايش به او
بهره سعيد از بخشش خليفه
بخشش خليفه به وليد از مال مسلمانان
وليد و پدرش
گزارش هايي پيرامون وليد
بخشش خليفه به عبدالله از اموال مسلمانان
بخشش خليفه به ابوسفيان
بخشش هاى خليفه از غنائم افريقيه
گنج هاى تل انبار شده به بركت خليفه
سياهه اى از بخشش هاى خليفه و گنج هاى آبادان شده به بركت او
شجرى لعنت شده در قرآن و خليفه
خليفه ابوذر را به ربذه تبعيد مى كند
سخن اميرمومنان هنگامى كه ابوذر را به سوى ربذه بيرون كردند
درگيري ابوذر با عثمان
خدا پرستى اش پيش از بعثت پيامبر
حديث دانش ابوذر
داستان راستگويى و پارسايى ابوذر
داستان برترى ابوذر
پيمان پيامبر بزرگ با ابوذر
تبهكارى تاريخ
بلاذرى
نگاهى ارجدار به تاريخ طبرى
ابن اثير جزرى
عماد الدين ابن كثير
نظريه ابوذر درباره ثروت ها
ابوذر و مسلك اشتراكى
گزارشهاى ابوذر درباره داراييها
نگاهى در سخنانى كه در ستايش ابوذر رسيده است
ستايش پيامبر از او و آنچه به وى سپرد
نگاهى در گفتارى كه هيئت فتوا دهندگان الازهر بيرون داده اند
در اسلام كمونيسم نيست
من آنم كه رستم بود پهلوان
گواهان هيئت داوران
گواهى خواستن هيئت داوران از گفتار ابن حجر
آخرين سخن ما
ستايش نامه هاى منظوم
نامه اى از شيخ محمد رضا آل ياسين كاظمى نجفى
نامه اى از مرد دانش و سياست، نخست وزير پيشين عراق
گفتارى از عبد المهدى منتفكى
الغدير صف ها را در جامعه اسلامى درهم مى فشرد
الغدير در مصر
الغدير در حلب
نامه
اجازه نشر نامه گذشته
ترجمه
روش فرمانرواى مومنان