مديريت و رهبرى با سيرى در نهج البلاغه جلد ۱

محمد اصلى پور

- فهرست -


مقدمه مولف
سخنى با خوانندگان
مديريت و رهبرى
اهميت تعليم و تربيت
پايه هاى نخستين دانش مديريت
نگاهى به مديريت در دوران باستان
سير تحولات مديريت در قرون وسطى
مرورى گذرا بر تاريخ مديريت اسلامى
مديريت در عصر رنسانس
شاخه و ابعاد مديريت
دانش مديريت غرب
تعريف كلى مديريت
عوامل موثر در رضايت شغلى
مديريت يك واقعيت انسانى و اجتماعى
تعريف رهبرى
مديريت و رهبرى از ديدگاه شهيد مظلوم آيت الله بهشتى
نتايج بررسى هاى دانشگاه اوهايو درباره وظايف رهبرى
ديدگاههاى درك رون ترى در خصوص رهبرى
ديدگاههاى رالف م. استاگديل و مان در خصوص رهبرى
ديدگاه هاى ديويدج. باورز و استانلى اى. سيشور درباره رهبرى
ديدگاه دكتر د. شوارتز درباره چهار اصل رهبرى
مديريت و رهبرى بر مبناى نگرش اقتضايى
رهبرى و مديريت و زير دستان
برخى از اصول مديريت و رهبرى از ديدگاه نهج البلاغه
اصل اعتقاد
اصل توكل بر خدا
اصل قيام به وظيفه "متعهد بودن در برابر انجام وظيفه"
اصل خير خواهى درباره مردم
اصل پرهيز از خود محورى و خود بزرگ بينى
مختصات و نتايج من محورى كه انسان را امام خويشتن مى داند
اصل عمل كردن طبق برنامه و زمان
زمان از سه حلقه به هم پيوسته تشكيل شده است
اصل وحدت جهت
ديدگاه هاى صاحب نظران مكاتب و مديريت هاى علمى در ارتباط با اين بحث
اصل توجه به آموزش و داشتن روح علمى و تحقيق
آموزش
داشتن روح علمى و تحقيق
اصل اجتناب از تعصب هاى بى دليل
اصل متانت و درنگ در سخن گفتن
اصل حقيقت گويى و صدق محض
اصل پرهيز از مداهنه و تملق و سركوب آن در خود و ديگران
اصل مشورت "تصميم سازى براى تصميم گيرى"
اصل عبرت از گذشتگان نه توجيه گرى
اصل وفا به تعهدها
شهيد مطهرى درباره تعهد چنين مى گويد
ضرورت و اهميت تعهد در كار
انواع تعهدات مديريت
اصل نه افراط نه تفريط
اصل ژرف نگرى
اصل توانايى در كنترل نفس
اصل نفى تكليف مافوق طاقت
اصل ارزشيابى، كنترل و نظارت
اهداف ارزشيابى
اهداف بهسازى و بهبود
اصل تناسب مسئوليت "شغل" با فرد
اصل داشتن بصيرت
اصل تقسيم كار و تعيين حدود وظيفه
تجزيه و تحليل شغل
اصل سلسله مراتب
اصل رعايت فروتنى و عدالت
اصل اعتراف به جهل
اصل به كار بردن زبان صالح
اصل خوش بينى
اصل نگرش اقتضايى
اصل تخصص "مهارت ها و توانايى ها"
اصل داشتن جاذبه و دافعه
تشويق
تنبيه
مشوق و منبه
اصل احترام به ديگران
اصل نوآورى و خلاقيت
اصل حاكميت اراده "حريت و عزت"
اصل پيشگيرى
اصل جامع نگرى
اصل تمركز
اصل انضباط
اصل راز دارى
اصل انگيزش
ديدگاه علمى و سيستمى در خصوص انگيزه در سازمان
ويژگى هاى فردى
ويژگى هاى شغلى
ويژگى هاى شرايط كار "موقعيت كار"
عوامل ايجاد انگيزه در مديريت
انگيزه مديريت در اسلام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.