خورشيد مغرب

محمد رضا حكيمى

- فهرست -


ابتداى اثر
فصل اول: ميلاد
1- ميلاد
1- على بن حسين مسعودى
2- شمسُ الدّين ابن خَلِّكان
3- شيخ عبدالله شَبْراوى
4- شيخ عبد الوهاب شَعْرانى
5- شيخ سليمان قُندوزى
2- طالع ميلاد
3- چونان ابراهيم وموسى
4- مشاهده مهدى
5- چهل تن از شيعيان در طلب مهدى
6- فيلسوف نوبختى در حضور مهدى
7- طلوعى گذرا
8- هجوم ابرهاى سياه...
فصل دوم: شمايل وسيرت
1- شمايل
2- مقام
3- سيرت
الف- سيرت دينى
ب- سيرت خُلقى
ج- سيرت عملى
د- سيرت انقلابى
هـ- سيرت سياسى
و- سيرت تربيتى
ز- سيرت اجتماعى
ح- سيرت مالى
ط- سيرت اصلاحى
ى- سيرت قضايى
4- دادگرى فراگير
5- چرا شمشير؟
6- سفر به آسمانها
فصل سوم: غيبت
1- غيبت
2 - غيبت صغرى
3- غيبت كبرى
4- نايبان خاص، در غيبت صغرى
نيابت خاصه
نيابت عامّه
1- عثمان بن سعيد
2- محمد بن عثمان
3- حسين بن روح نوبختى
4- على بن محمد سَمُرى
5- نايبان عام، در غيبت كبرى
6- ايام...
فصل چهارم: در كتابهاى پيشينيان
1- در كتابهاى پيشينيان (بشارتها)
2- در آيين زردشتى
3- در آيين هندى
4- در آيين بودايى
5- در آيين يهود
6- در آيين مسيحيت
فصل پنجم: در كتابهاى مسلمين (1)
1- در كتابهاى اهل سنت
2- انواع كتابها
3- شمارى از كتابها
4- كتابهاى ويژه
5- نكته اى چند پيرامون كتابها
6- سخنان عالمان اهل سنت
1- ابن حَجَر هَيتَمى شافعى
2- عمادُ الدّين ابن كُثَيرِ دمشقى
3- ابن ابى الحديد مدائنى
4- صدورُ الدّين قونيوى
5- محمد بن بدر الدّين رومى
6- جلال الدّين سيوطى
7- شيخ عبدُ الحقّ دِهلَوى
8- شيخ ابو العِرفانِ صَبّان
9- ابو الفوز محمد امين بغدادى
10- شيخ منصور على ناصيف
11- شيخ محمد عبدُه
12- احمد امين مصرى
مطلب اول
مطلب دوم
7- از كتاب (كفاية الموحدين)
8- تواتُرِ احاديث مهدى
توضيح
9- اعتقاد به مهدى، اسلامى است نه مذهبى
10- (مذهب اعتراض)، در نزد اهل سنت
فصل ششم: در كتابهاى مسلمين (2)
1- در كتابهاى شيعه
2- انواع كتابها
3- شمارى از كتابها
4- تداوم وعد وموعود
5- فارقليط
6- امام ابو الحسن الرضا (عليه السلام)، واستشهاد به (انجيل)
7- موعود آخرين
8- ذكر مشخصات
9- از كتاب (بيان الفرقان)
مسئله اول
مسئله دوم
مسئله سوم
مسئله چهارم
مسئله پنجم
توضيح
مسئله ششم
10- در آيينه زمان
11- سرعت وفراگيرى
12- طلوع خورشيد از مغرب
فصل هفتم: در (قرآن كريم)
1- مهدى در قرآن
آيه اول
آيه دوم
آيه سوم
آيه چهارم
آيه پنجم
آيه ششم
آيه هفتم
آيه هشتم
آيه نهم
آيه دهم
2- شمارى از تفاسير
فصل هشتم: در (سوره قدر)
1- سوره قدر
2- آيا كدامين شب؟
3- شب قدر است وطى شد نامه هجر
4- شبى، در هر سال
5- صاحب شب قدر
6- قرآن وشب قدر
7- على وشب قدر
8- ليله مباركه
9- احتجاج
10- معيار انسان
فصل نهم: در علوم عقلى
1- نظرگاههاى علوم عقلى
الف- در معانى قرآنى
ب- در فلسفه الهى
ج- در فلسفه سياسى
د- در فلسفه اشراقى
هـ- در فلسفه اِخوانُ الصَّفا
و- در علم كلام واعتقادات
ز- در مكاشفات وعرفان
1- شيخ فريد الدين عطار نيشابورى
2- شيخ محمود شبسترى
ح- نظر يعقوب كندى
2- سخنى از رؤيت
3- احوال نيكبختان
4- غيبت، سنت الهى
الف- غيبت كبرى، آزمايش بزرگ
ب- نقش وتأثير غيبت صغرى در غيبت كبرى
ج- وضعيتهاى پنجگانه حضور وغيبت
5- ويژگيهاى پيامبران، در مهدى
6- واسطه فيض
الف- وساطت در فيض تكوينى
ب- وساطت در فيض تشريعى
7- قانون بزرگ تكوين وتداوم آن
8- غيبت شأنيه
9- آثار وجودى حجّت در عصر غيبت
10- نظام تكوينى وسامان اجتماعى
فصل دهم: در علوم تجربى
1- نظرگاههاى علوم تجربى
الف- در زيست شناسى
ب- در قوانين طبيعى
ج- قوانين طبيعى وانواع آن
د- در تجربه تاريخى
هـ- معمرين
و- در زندگى حاضر
ز- چگونگى ارتباط ميان پيرى ومرگ
ح- اسرار تغذيه
2- بيان ديگرى درباره امكان دراز عمرى
3- دراز عمرى واقسام آن
4- سنجش با كدام ميزان؟
5- نوادر طبيعت، اسرار مجهول
6- مجهولات علم
7- ژرف بينى فرزانگان
8- نظر ابوريحان بيرونى
9- نظر خواجه نصير الدين طوسى
10- در قلمرو قدرت الهى
فصل يازدهم: در فلسفه تربيتى وسياسى
1- تربيت وسياست در اسلام
2- هدايت، تربيت است وسياست
وحدت جهت در هدايت
4- قرآن وامام، هدايت واحد
5- غيبت امام، مشكل اساسى تربيت وسياست
تكليف در عصر غيبت
7- پنج پرسش وپاسخ
8- تداوم رهبرى، راه حل مشكل
فصل دوازدهم: عينيت مقاومت نه عينيت تسليم
1- پايه اعتقادى مقاومت
2- شب قدر، سيماى مقاومت
3- تعاليم مقاومت آموزان
4- حضور ذهنى وعينى مقاومت
5- مقاومت در ابعاد تكليف
1- بُعد ديندارى
2- بُعد دين آموزى
3- بُعد فرهنگى
4- بُعد اعتقادى (ايدئولوژيكى)
5- بُعد اقتصادى
6- بُعد سياسى
7- بُعد نظامى
8- بُعد سازماندهى
9- بُعد هنرى
10- بُعد زمانگرايى مثبت
6- ضرورت حاكميت دينى
7- عدم امكان تجزيه در رهبرى
8- وحدت قطبها در جامعه اسلامى
فصل سيزدهم: انتظار...
1- انتظار؟
2- انتظار، آفاق مقاومت
3- انتظار، دعوت به حماسه واقدام
4- انتظار، نام (قائم) وقيام
5- انتظار، ابعاد مكتب (1)
1- بُعد توحيد
2- بُعد نبوت
3- بُعد قرآن
4- بُعد امامت
5- بُعد عدل
6- بُعد معاد
6- انتظار، ابعاد مكتب (2)
1- بعد ديندارى
2- بعد پارسايى
3- بعد تقيد مكتبى
4- بعد امر به معروف ونهى از منكر
5- بعد اخلاق اسلامى
6- بعد آمادگى نظامى
7- انتظار، دوران تكليف حسّاس
8- انتظار، نگهبانى ايمان
9- انتظار، عدل واحسان
10- انتظار، شناخت وموضع
الف- تحمل وپايدارى
ب- پيروى از خط ممتد رهبرى
11- انتظار، تمرين ورياضت
12- انتظار، بسيج عمومى
13- انتظار وضد انتظار
14- نقش نيروهاى مردمى
15- حضور شيعه در صحنه
16- حضور ايرانيان در صحنه
17- تأييد ونصر
18- آماده طلبى، نه...
19- ملحمه كبرى، كشتار بزرگ
20- حوزه منتظران
21- هميارى وهمكارى
الف- پرهيز از يأس ومبارزه با آن
ب- استقامت وشكيبايى
22- تساوى در اموال، تساوى
23- مسجد، معبد، وزرادخانه
24- يا لثارات الحسين
25- پرچمهاى سياه خراسان
26- قيام زمينه سازان از مشرق
27- ظلم همه گير، نه كفر
28- ياران آماده ونبرد مداوم
29- دگروار معنا كردن قرآن، مشكلى بر سر راه مهدى
30- حكومت فاطمى
31- دولت جهانگير
32- خلقى كه در انتظار ظهور(مصلح) به سر مى برد، بايد خود (صالح) باشد
فصل چهاردهم: در طلب خورشيد
1- طلب خورشيد
2- مسيح المسايح
سه توضيح:
3- ديدار پيامبران
4- چونان محمد(صلى الله عليه وآله)
5- افشاى راز بزرگ
6- خاور انوار
7- تصفيه اردوگاه
8- شور طلب...
9- رمضان-عاشورا
10- سلام بر آل ياسين
11- خونخواه شهيدان تاريخ
12- نور ولاء وموالات
13- اعتقاد وگواهى
14- واين است مهدى...

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.