الگوهاى رفتارى امام على عليه السّلام

جلد ششم
( امام على (ع ) و علم و هنر )

مرحوم محمّد دشتى

- فهرست -


سرآغاز
ضر و ر ت ها
اوّل - جايگاه مباحث علمى
1 - دو نظريّه معروف
2 - راه هاى اثبات علم جاودانه
3 - راه هاى شناخت
4 - انواع علوم
دوّم - هنر از ديدگاه نهج البلاغه
O هدفدارى هنر
O برّرسى جوانب گوناگون هنر
فصل اوّل رهنمودهاى علمى امام على (ع )
1- علوم و آگاهى هاى امام (ع )
1 - آزمايش جبرئيل و علم امام على عليه السلام
2 - خبر از شهادت امام حسين عليه السلام
3 - سيرى در برخى از جوانب آگاهى هاى امام على عليه السلام
4 - خبر از انتقام گرفتن مختار
5 - خبر از خيانت عمر سعد
6 - آگاهى از شهادت خويش
7 - خبر از شهادت امام رضا عليه السلام در خراسان
8 - آگاهى به تعداد كوفيان هوادار
9 - خبر از آينده بصره
10 - خبر از آينده خونين كوفه
11 - خبر از قتلگاه خوارج
12 - خبر از جنايتكاران كربلا
13 - خبر از آينده شرم آور مروان
14 - خبر از سرانجام بنى اميّه
2- جلو ه ها ى علو م علو ى
اوّل - ريشه هاى پيدايش
1- علم غيب و وحى الهى
2- علوم و آموزش هاى پيامبر
3- كتاب ها و نوشته هاى امام على عليه السلام
4- كتاب هائى كه در اختيار امام بود
دوم - گستردگى علم امام على عليه السلام
1 - هزار باب از علم نبوى
3- اقسام و جوانب علوم علوى
1 - آگاهى از علوم گوناگون
اوّل - علم تفسير
دوّم - علم كلام يا خداشناسى
سوم - علم فقه
چهارم - عرفان
پنجم - علم نحو و ادبيّات عرب
2 - آگاهى امام على عليه السلام به كتب آسمانى
3 - پاسخ دادن به هرگونه سئوال
4 - خبرها و مباحث شگفتى آور علمى
1 - ستارگان آسمانى
2 - علم فضا شناسى (ميتورولوژى )
3 - علم زمين شناسى
3 - دريا شناسى
4 - معدن شناسى و شناخت انواع فلزات
5 - خاك شناسى و انواع فعل و انفعالاتى كه در آن صورت مى گيرد
6 - علم انسان شناسى
اوّل - علم الابدان
1 - علم طبّ و شناخت بدن انسان در رشته هاى مربوط به آن
2 - علم غذا شناسى
3 - علم بهداشت عمومى
4 - غذاى جسم و روح
5 - شناخت بيمارى ها و سموم
دوّم - علم الارواح و علم النفس
1 - روانشناسى عمومى
2 - روانكاوى ، روانشناسى درمانى
3 - شناخت بيمارى هاى روانى و راه هاى مقابله با آن
4 - شناخت غرائز گوناگون و راه هاى كنترل و تربيت آنها (مباحث اخلاقى )
5 - علم اخلاق ، اخلاق فردى ، اخلاق اجتماعى ، اخلاق سياسى
4- ترويج فرهنگ قرآنى
1 - شعر يا قرآن
2 - جمع آورى قرآن
3 - رونق علم نحو براى حفظ قرآن
4 - پرداخت حقوق به قاريان قرآن
5 - تلاش در جمع آورى قرآن
6 - قرائت قرآن
7 - دارويى از قرآن
8 - استغفار
9 - امان از عذاب خدا
10 - پاداش بيمارى
11 - تعريف زهد
12 - تفسير خوف و رجاء
5- امام و اقسام علوم
1 - پرهيز از برخى اقسام علوم
2 - اشاره هائى به علم روانشناسى
الف - رفتار شناسى
ب - روان شناسى بالينى (درمانى )
ج - آمادگى روانى ((شناخت حالات روح ))
د - تفاوت روانشناسى زن ومرد
ه‍ - ارتباط روح و جسم
و - ارتباط نيايش و روانشناسى
ز - استفاده از روانشناسى در قضاوت
3 - مردم شناسى
الف - صفات مردان ستمگر
ج - روانشناسى زن
د - توجّه به مسائل روانى يتيمان
4 - علم وراثت (نقش روحيّات مادر در روان كودك )
6- روش هاى تحقيق
1 - ارزش و جايگاه تجربه
2 - يك تجربه عملى
3 - رواج علم حديث
4 - تلاش در كسب دانش
5 - نوشتن و جمع آورى حديث
6 - حفظ كتب علمى
7 - تلاش در كسب دانش از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم
8 - تدوين و تاءليف كُتُب علمى
9 - تاءليف كتاب اطّلاعات عمومى
10 - كتاب امام على عليه السلام
7- علوم كاربردى
1 - علم شيمى و فيزيك
2 - علم حساب و رياضى
3 - نقش علم رياضى در قضاوت
4 - نمونه هايى از علوم كاربردى
8- پاسخ به پرسش ها
اوّل - پاسخ به شبهات
دوم - پاسخ به سئوالات عمومى
سوم - پاسخ به سئوالات شرعى
چهارم - توضيح اصطلاحات شرعى
پنجم - پاسخ به مسائل حيوانات
ششم - پاسخ به مسائل تربيتى
9- استفاده از علم غيب در حلّ نزاع ها
1 - حلّ اختلاف دو همسر جوان
2- اثبات پاكدامنى دخترى جوان
3 - اثبات مادر بودن زنى جوان
فصل دوّم رهنمودهاى آموزشى ، هنرى
1- استفاده از نمايش در آموزش
1 - نمايش و آموزش
2 - نمايشى كردن محاكمه قضائى
3 - كاربرد هنر نمايش در فلسفه احكام
2 -هنرها ى كاربردى
1 - هنر خطّاطى
2 - تشويق و هديه دادن به شاعر
3- تبليغاتى ، آموزشى
1 - سفرهاى تبليغى
2 - استفاده از جاذبه هاى معنوى در تبليغ
3 - فصاحت و بلاغت در سخنورى
4 - هنر سخنورى
O نمونه اى از شگفتيهاى سخنان امام على عليه السلام
1 - حديث شناسى
O خطبه 1 نهج البلاغه
ترجمه خطبه 1
سوم - شگفتى آفرينش آدم عليه السلام و ويژگى هاى انسانكامل
3 - نژاد شناسى
4 - روح شناسى
5 - مردم شناسى
6 - انسان شناسى
7 - علم نجوم