فلسفه دين

استاد آيت الله علوي سرشكي

- فهرست -


مقدمه : خداشناسي، مقدمه ای برای شناخت «دین واقعا، کاملا الهی»
  انسان شناسی
ضامن اجرای روش چگونه بايد زیستن :
خلاصه انسان شناسی :
دین شناسی الهی بخش یک: آموزه های روش چگونه بايد زیستن:1- ارزشی 2- نفع گرایانه
انسان شناسی اگوست کنت :
مقدمه پیدایش روشن فكري در فرانسه :
آموزه‌هاي چگونه بايد زيستن نفع گرايانه :
از کتاب مبانی جرم شناسی دکتر مهدی کی نیا - صفحه 453 – 452
بخش دوم دین شناسی «ضمانت های اجرائی» (آموزه های چگونه بايد زیستن)
ضعف «حکومت های بشری، به دروغ الهی »
پيامد رفتار حكومت‌ها به دروغ الهي
اشکال آقای پوپر بر لزوم شرط عدالت در رهبران :
نقدی بر پلورالیسم ارزشي
 «پلورالیسم دیني» از دیدگاه پایگذاران آن :
1 – نقد و بررسی پلورالیسم اخلاقی و حقوقی :
نقد و بررسی «پلورالیسم دینی»   :
پلوراليسم حقوقي و اخلاقي (Pluralism)، مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي
نقد و بررسي گفتار منكرين «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي »
ماكس وبر آلماني 1929-1864 تحت تأثير نيچه
پلوراليسم ديني، مانعي براي شناخت دين صحيح واقعي:
نقد و بررسي دوباره فلسفه سياسي و ديدگاه پوپر 1994-1902
بخش سوم: ( پناهگاه بشر يا بازگشت به عقل و واقع‌گرايي در فرهنگ )
اصلاح نظام فرهنگي جهان
فرهنگ «حكيمانه و واقع‌گراي» خداوند بي‌نياز و فرهنگ‌هاي «ناقص و موهوم و متعارض» بشري
دستاورد فرهنگ‌هاي بشري :
وحدت بخشي اديان الهي:
اشكال آقاي باتو مور ونقد وبررسي آن
«آخرين نكته»  تفاوت «انبيا و اوصيا» و «رهبران سياسي بشري
أومانيسم
( فصل ضميمه ) حقوق بين‌الملل عقلي
ماهيت سازمان ملل متحد