آشنايى با قرآن جلد ۷

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- فهرست -


تفسير سوره صف (1)
دو ركن رسالت عيسى عليه السلام
فداكارى علمى در حوزه‏هاى علميه
يادى از مرحوم شيخ جواد بلاغى
مباحثات حضرت رضا عليه السلام
دروغ بستن به خداوند
نور خدا خاموش شدنى نيست
سر خاموش نشدن نور خدا
تفسير سوره صف (2)
روش استفهام در قرآن
تجارت هميشگى انسان
تجارت مطلوب از نظر قرآن
تفاوت نصر و فتح
كلمه حوارى
تفسير سوره جمعه (1)
ويژگيهاى ساخته شدن انسان
نقش انسان در ساختن خود
اهميت‏سرمايه‏هاى انسانى
انسان سازى
مسؤوليتهاى سه‏گانه انسان
تفسير سوره جمعه (2)
مساله خدا نژادى
استدلال مبتنى بر آرزوى مرگ
آيا مرگ امرى مورد آرزوست؟
موضع اولياء الله در برابر مرگ
مرگ در دو حالت،بلاشرط مطلوب اولياء الله است
مساله شهادت
تفسير سوره جمعه (3)
تغيير مبدا تاريخ در كشورهاى اسلامى
مساله تعطيلى جمعه
نماز جماعت و نماز جمعه
ديگر خصوصيات نماز جمعه
قربانى شدن نماز جمعه در ميان اهل تسنن
ممنوع شدن سب امير المؤمنين عليه السلام توسط عمر بن عبد العزيز
نماز جمعه در شيعه
خاطره‏اى از مراسم حج
لغزش بعضى از مسلمين
تفسير سوره منافقون
اختلاف ميان تشيع و تسنن در مورد منافقين
نكته‏اى از علامه طباطبايى
تكيه قرآن بر حذر از منافقين
كتمان ممدوح و نيكو
ذلت عبد الله بن ابى
سخن امير المؤمنين عليه السلام
ذكرى از امام حسن عليه السلام
تفسير سوره تغابن (1)
معناى تسبيح موجودات
ملك خداوند
حمد و شكر
آفرينش به حق بپا شده است
مراد از نيكوكردن صورت انسان
علم خداوند به سر و پنهان‏تر از سر
دنيا قيامت كوچك
تفسير سوره تغابن (2)
دو رسالت اصلى پيامبران
اقامه برهان در عين تكرار مدعا
يوم الجمع
دو معنا براى‏«يوم التغابن‏»:
معناى اول
معناى دوم
تاثير ايمان در عمل
تفسير سوره تغابن (3)
معناى كلمه مصيبت
معناى كلمه اذن
آيا مصيبتها به اذن الهى است؟
سه ديدگاه درباره اذن الهى در نظام تكوين
نظريه سوم:امر بين امرين در نظام تكوين
معناى رضا به قضاى الهى
عموميت اذن الهى
اذن الهى در نظام تشريع
رابطه اطاعت و عبادت
رابطه اطاعت و توكل
مراد از دشمنى همسران و فرزندان
تفسير سوره تغابن (4)
سه گونه دشمن براى انسان
تفاوت صفح و عفو
سه نوع امتحان
امتحان الهى
تقوا
رفع يك شبهه
شح نفس
قرض حسن