امام مهدى جلوه جمال الهى

سيد محمد حسينى شيرازى

- فهرست -


پيشگفتار مترجم
مقدمه مؤلف
ولادت ونام مبارک آن حضرت
لقب هاي حضرت مهدي
سرگذشت ولادت آن حضرت
مليکه در شهر سامرا
بشارت امام از نزديک بودن ولادت مهدي موعود
درخشانترين نور
سخن گفتن امام مهدي
نشانه هاي پيشاپيش حقانيت امام
کنيز بودن مادر بعضي از امامان
آيا به زبان آوردن نام امام زمان حرام است؟
چهره حضرت مهدي
برتري امام مهدي
دگرگوني حرکت افلاک
از ويژگي هاي ديگر آن حضرت
روابط محبت آميز حيوانات
زنده شدن بعضي از مردگان
زمين وگنج هايش
نيروي جسماني آن حضرت
نبودن ترس وتقيه
حاکميت بر شرق وغرب
قضاوت آن حضرت
بشارت هاي ظهور حضرت مهدي
شمه اي از برکات ظهور حضرت مهدي
اخلاق وسيره رسول خدا در سيماي حضرت مهدي
روايات بسيار پيرامون حضرت مهدي
حديث قدسي درباره حضرت مهدي
چند سخن از رسول خدا درباره حضرت مهدي
چند سخن از حضرت امام علي درباره مهدي
سخن حضرت زهرا در شأن مهدي
سخن امام حسن مجتبي درباره مهدي
سخن امام حسين درباره مهدي
سخن امام سجاد درباره حضرت مهدي
سخن حضرت امام باقر درباره امام مهدي
سخن حضرت امام صادق در شأن حضرت مهدي
سخن حضرت امام کاظم در شأن امام مهدي
سخن حضرت امام رضا در شأن حضرت مهدي
سخن حضرت امام جواد در شأن امام مهدي
سخن حضرت امام هادي در شأن امام مهدي
سخن امام حسن عسکري در شأن فرزندش مهدي
چند روايت از طريق اهل تسنن
کتاب هاي نوشته شده در شأن حضرت مهدي
جانشين امام حسن عسکري
ماجراى ديدار پسر مهزيار با حضرت مهدي عليه السلام
قطعي بودن وجود وظهور حضرت مهدي
راز طول عمر آن حضرت
نمونه هايي از ديدار با امام مهدي ومعجزات او
شرکت هميشگي جوان علوي در حج
اسب سوار وبر طرف شدن شک از فرماندار قـم
تولد شيخ صدوق وبرادرش به دعاي امام زمان
امام زمان در کنار کعبه
ورشکستگي دژخيمان عباسي
کودک طبرزين به دست در برابر جلاد
نپذيرفتن خمس مال حرام وپذيرفتن جامه پيرزن
من محمد بن حسن هستم
سرگذشت غانم هندي
نصب حجر الاسود توسط حضرت مهدي
من قائم آل محمد هستم
ديداري خوش وپاسخ حضرت مهدي
آداب ووظائف ما در عصر غيبت
دعا براي فَرج امام مهدي
استقامت در راه ولايت وپاداش آن
اهميت انتظار فرج
اندوه براي غيبت امام مهدي
گريه حضرت امام صادق بر غيبت امام مهدي
دعا براي امام مهدي
از آثار دعا
صدقه دادن براي حفظ امام مهدي
نيابت حج از جانب حضرت مهدي
برخاستن هنگام ذکر نام مبارک امام مهدي
تضرع وراز ونياز براي حفظ ايمان
عريضه حاجت
نمونه هايي از نشانه هاي ظهور
گفتار ديگري از حضرت علي پيرامون علائم ظهور
آخرين سخن

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.