صحابه از ديدگاه نهج البلاغه

داود الهامى

- فهرست -


آغاز سخن
داستان عدالت صحابه بزرگترين مانع درك حقايق
شيعه و داستان تنزيه صحابه
مشمول صحابه
شيعه بر صالحان صحابه درود مى فرستد
انتقاد از صحابه
انتقادهاى كلى
انتقاد از خلفاء
ابوبكر
عمر
مسئله شورا
انتقاد به صورت كلى
عثمان
ابوذر چرا تبعيد شد؟
نگاهى گذرا به ماجراى عثمان
استمداد عثمان از امام
طلحه و زبير و عايشه
انتقاد از برپاكنندگان جنگ جمل
نكاتى چند از جنگ جمل
از سخنان امام كه در آن اهل بصره را مخاطب ساخته و از پيشامدهاى آينده آنها را آگاه نموده است
عايشه و شدت عداوتش به على
عايشه و جنگ جمل
انتقاد شديد امام از مروان
معاويه
نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان
درخواست معاويه حكومت خود مختار شام و پاسخ امام
عمرو بن العاص
مفاخر عمرو بن عاص
اخو غامد
بسر بن ارطاه
اشعث بن قيس
اشعث بن قيس كيست؟
ابوموسى اشعرى
ديدار گروهى از صحابه با على
سعيد بن عاص
مغيره بن اخنس
مصقله بن هبيره شيبانى
مارقين "خوارج"
برج بن مسهر طائى
انس بن مالك
زياد بن ابيه
زياد ابن ابيه را بهتر بشناسيم
شريح ابن حارث
سرزنش يكى از فرمانداران خود
منذر بن جارود عبدى
عقيل ابن ابيطالب
عثمان بن حنيف