رخساره خورشيد
ترجمه و شرح خطبه حضرت زهرا (س)

محمد تقي خلجي

- فهرست -


پيشگفتار
خطبه ى حضرت زهرا
ترجمه ى خطبه ى حضرت زهرا
ستايش خدا
حمد
الحمدلله
چرا همه ستايشها ويژه ى خداوند است؟
شكر
ثنا
حيات طيب
ويژگى هاى نعمتهاى خداوند
فلسفه ى ستايش و سپاس
پرسش و پاسخ
حديث عشق و رضامندى
توحيد
جايگاه توحيد در معارف دينى
توحيد، شعار اسلام
چكيده ى سخن
مراتب توحيد
كلمه
تأويل
توحيد در عبادت
نقش توحيد در زندگى فردى و اجتماعى
چرا بايد از خداى جهان، بحث و گفتگو كرد؟
راههاى اثبات توحيد
تبيين راه عقل و دل در گفتار فاطمه
امكان معرفت خداوند
آفرينش آغازين
ابداع و كاربرد آن
هدفدارى در آفرينش جهان و انسان
تفاوت حكمت خدا و حكمت انسان
حكمت آفرينش انسان
ارتباط و همبستگى انسان و جهان
گذرگاه آدمى
آفرينش، پرتوى از قدرت خداوند
ارزيابى قدرت و رابطه ى آن با تباهى
تعديل قدرت در جهت بهره مندى صحيح از آن
گذرگاه آدمى
آفرينش، پرتوى از قدرت خداوند
ارزيابى قدرت و رابطه ى آن با تباهى
تعديل قدرت در جهت بهره مندى صحيح از آن
انسان، بين دو راز بزرگ
آمدنم بهر چه بود؟
حكمت پاداش و كيفر
تفارق مكتب هاى اخلاقى
تفاوت بين بهشت و جهنم (پاداش و كيفر)
سيماى محمد در آيينه ى سخن فاطمه
زمينه هاى ظهور پيامبر
فلسفه ى بعثت محمدى
سيماى جاهليت
مصيبت رحلت پيامبر
هشدار به مخاطبان و سرزنش آنان
بندگى خدا و احساس مسئوليت
حاملان دين
بزرگترين عيب جامعه ى ما
توصيف زيبايى هاى قرآن
حكمت احكام
حكمت نماز
حكمت زكات
حكمت روزه
حكمت حج
حكمت عدالت
فلسفه ى اجتماعى امامت
جهاد
صبر
امر به معروف
پيوند با خويشان
قصاص
تمام نهادن پيمانه ها
ممنوعيت شرابخوارى
نسبت ناروا
پرهيز از دزدى
سفارش به تقوا
من فاطمه ام
ياد خاطرات تلخ جاهليت و شيرينى هنگامه ى بعثت
گذرى بر نقش پيامبر در تعالى امت و نقل پاره اى از فداكارى ها على
پيامدهاى ناگوار پس از رحلت پيامبر
سرزنش اصحاب شوراى سقيفه
قدرت طلبى بر اساس تزوير
ماجراى غم انگيز فدك
مددخواهى از انصار
سوگنامه ى على

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.