فاطمه زهرا در پرتو خورشيد محمدى ، جلد ۲

عبدالفتاح عبدالمقصود
مترجم: سيد حميد طبيبيان

- فهرست -


بخش ششم
جبرائيل گفت...
خواستگارى على از زهرا
جدا شدن زينب از زيد
پسران نه پسرخواندگان
خدايا اين دو از منند و من از اين دو
بخش هفتم
جشن عروسى
گردنبند خديجه
در آستانه ى مادر شدن
گويى كه محمد است
بر دامنه ى كوه احد
شمشيرهايى در دستهايى نرم
حسن و حسين دو ستاره ى درخشان
بخش هشتم
كشندگان پيامبران
داستان اخگر و تخته سنگ- اسراى دوم
اى برادران بوزينگان
درگذشت پيامبر
بخش نهم
فدك
خواسته هاى خلفا در گذر دويست سال
خشنودى فاطمه خشنودى من است
مرزهاى فدك
بخش دهم
آنچه پيامبر به شما داد بپذيريد
خمسها و سهمها
نه دينارى به جاى گذاشت نه درهمى
بازداشتن يا خوددارى كردن
بخش يازدهم
آيا نبوت ميراث است؟...
گفتند... و خدا گفت
فدك چيست؟

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.