بيت المال از ديدگاه نهج البلاغه

آیت الله العظمی حسين نوري همداني

- فهرست -


پيشگفتار 
لزوم تشکيل حکومت در هر زمان
نقش اقتصاد در پايداري حکومت
بيت المال چيست ؟
تاريخچة بيت المال
فرق بين ماليات و بيت المال
منابع درآمد بيت المال در اسلام
1- زکات
مصرف زکات
2- خمس
مصرف خمس
3- انفال
مصرف انفال
مصرف غنائم جنگي
4- فيئي
مصرف فيئي
5- جزيه
مصرف جزيه
6- خراج
خراج در آثار اسلامي به سه معني آمده
مصرف خراج
هدف علي عليه السلام از بدست گرفتن حکومت
اعلام برنامه حکومت
برنامه اصلاحي کامل علي عليه السلام در بيت المال
توزيع بيت المال بر اساس مساوات
تقسيم بيت المال بطور مساوي از ديدگاه فقه اسلامي
شيوه علي عليه السلام در تقسيم بيت المال
عکس العمل مخالفان و پاسخ علي عليه السلام
سخن جرج جرداق در اين باره
دو نمونه از احتياط و سختگيري علي عليه السلام در بيت المال
داستان آهن گداخته
خطر سوء استفاده از بيت المال و شيوه و روش رهبران الهي
آغاز سوء استفاده ها از بيت المال
موارد استعمال « اتراف » و « اسراف » در قرآن و روايات
لغت اسراف و اتراف
کارشکني مترفين در برابر پيامبران
نهج البلاغه و مترفين
مسرفين از نظر پيامبر اسلام
اسراف و اتراف مقدمه سقوط ملتهاست
علت سقوط فرانسه
آمار مالياتها
ثروت هاي خلفا
غلول
پاسداران بيت المال
اسراف در تجمل
چپاول سرسام آور شاه مخلوع در بيت المال
نگاهي به روش پيامبران و رهبران واقعي اسلام
فاطمه و حکومت پدر
لباس پيامبر
علي در برابر يک ثروتمند
کلام 200
عواقب شوم اجتماعي اسراف
کنيزان و غلامان خلف
درباره سوء استفاده خلفا از مسئله بردگي به چند نکته دقيق بايد توجه کرد
1- تعداد کنيزان و غلامان خلف
2- قدرت کنيزان
خليفه در سوگ کنيزک جان مي سپارد
3- بهاي کنيزان
4- خواجگان
5- خواجگاني در لباس زنانه
عکس العمل آگاهان

 

منبع:
نسخه اول این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده و سپس نقائص آن با استفاده از نسخه موجود در کتابخانه اهل بیت ( ) تکمیل شده و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.