مسند نويسى در تاريخ حديث

دكتر سيد كاظم طباطبائى

- فهرست -


مقدمه .
مفهوم مسند.
الف ـ معناى لغوى سند:.
ب ـ معناى اصطلاحى سند:.
الف ـ معناى لغوى اسناد.
ب ـ معناى اصطلاحى اسناد:.
الف ـ معناى لغوى مسند.
ب ـ معناى اصطلاحى مسند.
الف ـ معناى لغوى مسند.
ب ـ معناى اصطلاحى مسند.
روشهاى تدوين حديث وسنجش شيوه مسندنويسى با ديگر روشها.
يكم ـ كتابهايى كه برمحور ابواب تاليف شده اند:.
الف ـ جوامع .
ب ـ سنن .
ج ـ صحاح .
د ـ مصنفات .
ه ـ مستدركات .
و ـ مستخرجات .
دوم ـ كتابهايى كه برمحور نامهاى صحابه مدون شده اند:.
الف ـ مسانيد.
ب ـ اطراف .
سوم : معاجم .
چهارم ـ كتابهايى كه براساس واژه هاى آغازين احاديث مرتب شده اند.
پنجم : مجامع يا كتابهاى فراگير.
ششم : زوايد.
هفتم : كتابهاى تخريج .
هشتم : اجزا.
نهم : مشيخات .
دهم : علل .
يازدهم : امالى .
انواع كتابهاى حديث .
نقد و سنجش روش مسندنگارى .
هرج و مرج و بى قانونى در به كار بردن نام مسند.
نوعى ديگر از مسندها.
بخش دوم .
مسند نويسى در تاريخ تدوين حديث .
جايگاه مسندنويسى در مراحل تدوين حديث اهل سنت .
دوران زندگانى صاحبان صحاح .
مراحل تدوين حديث نزد اهل سنت .
نخستين مؤلف مسند كيست ؟.
جايگاه نخستين مسندنويسان در طبقه بندى ابن حجر از محدثان وراويان .
منزلت مسندها در ميان مجموعه هاى حديث .
مسندها مايه هايى براى تاليف صحاح و سنن .
بخش سوم .
آشنايى اجمالى با مسندهايى كه به مؤلفان خود منسوبند.
اشاره به گونه گونى و كثرت مسندها.
آشنايى با مسندها و مرورى بر پاره اى از احوال مسندنويسان .
بخش چهارم .
آشنايى با مسندهايى كه به راويان خود منسوبند.
ترتيب مسند شافعى :.
گزيده ها و شروح مسند شافعى .
مجموعه هايى كه به خطا يا از روى سهل انگارى آنها را مسند خوانده اند.
تفسير تك واژه هاى نامانوس حديث در قالب مسند.
پاره اى آگاهى هاى ديگر.
مسندهاى دهگانه (مسانيد عشره ):.
مسندهاى چهارگانه (مسانيد اربعه ):.
نشانه هاى اختصارى شمارى از مسندها:.
بخش پنجم .
شيعه و مسندنويسى .
حديث درميان شيعيان و سنيان راهى جداگانه پيموده است .
معناى اصل .
عصر تاليف اصول چهارصدگانه .
جايگاه نويسندگان اصول اربعماة در طبقه بندى آية اللّه بروجردى از محدثان . وجوه همانندى ميان اصلها و مسندها.
برترى اصلها بر مسندها.
نگاهى كوتاه به چند اصل مشهور.
آشنايى اجمالى بامسندهاى شيعه و مرورى بر پاره اى از احوال نويسندگان آنها. بخش ششم .
مسند الامام زيد يا المجموع الفقهى والحديثى .
اشاره به كلياتى از ز ندگانى زيد شهيد و آثار او.
راويان مسند زيد.
مقدار ارزش و اعتبار مسند زيد شهيد.
بخش هفتم .
مسند حميدى .
تصحيح وانتشار مسند حميدى :.
راويان مسند حميدى .
شمار احاديث مسندحميدى وپاره اى آگاهى هاى ديگر در آن باره .
مناقب اهل بيت در مسند حميدى .
فهارس مسند حميدى .
آثار ديگر حميدى .
مسند حميدى و كتاب المطالب العاليه .
زنجيره روايت ابن حجر تا مسند حميدى .
بخش هشتم .
مسند احمد بن حنبل .
گزارشى كوتاه از زندگانى احمد(164ـ 241ق /780ـ 855 م ).
آرا و نظريات احمد.
موقعيت ابن حنبل در ميدان فقاهت .
مقصود پسر حنبل از حديث ضعيف .
كلياتى درباره مسند احمد و اهميت آن .
آيا احمد خود مسند را تنقيح كرده است ؟.
معيار تقديم و تاخير مسانيد صحابه در مسند احمد.
پاره اى از آشفتگيها و ناهمواريها در مسند.
راويان مسند.
كتابها و آثارى كه درباره مسند احمد نوشته اند.
مسند احمد و نخستين دفترهاى حديثى .
مقدار ارزش و اعتبار احاديث مسند احمد.
يك حديث ساختگى از نگاه ابن جوزى .
يك حديث ساختگى از نگاه حافظ زين الدين عراقى .
يك حديث بى پايه از نگاه علامه مامقانى ((1297)).
يك حديث بى اساس از ديدگاه احمد محمدشاكر.
يك حديث جعلى از ديدگاه نگارنده .
جلوه هاى تشيع در مسند احمد.
بخش نهم .
درباره مسندهاى ابوحنيفه .
گزارشى كوتاه از زندگانى و آرا ابوحنيفه .
مقصود از مسندهاى ابى حنيفه چيست ؟.
آشنايى با مسندهاى ابو حنيفه و مؤلفان آنها.
علت تعدد مسندهاى ابوحنيفه .
سخنى درباره ارزش مسانيد ابوحنيفه ((1414)).
بخش دهم .
درباره چند مسند ديگر.
1ـ مسند ابى يعلى موصلى .
آگاهيهايى درباره مسند ابى يعلى .
منزلت و اعتبار مسند ابى يعلى .
چاپ و انتشار مسند ابويعلى .
شمار احاديث مسند ابويعلى و پاره اى آگاهيهاى ديگر.
2ـ مسند اصحابى كه در زمان پيامبر مرده اند.
آگاهيهايى درباره مسند اصحابى كه در زمان پيامبر مرده اند.
3ـ بخش مسانيد در جمع الجوامع سيوطى .
4ـ المسند الجامع .
علت نامگذارى كتاب به المسند الجامع .
شمار اصحابى كه مرويات آنان در ((المسند الجامع )) فراهم آمده است .