شيوه هاى يارى قائم آل محمد عليه السلام

 مرحوم آيت الله ميرزا محمد باقر فقيه ايمانى

- فهرست -


مقدمّه :
    حكمت طلب نصرت و يارى خداوند از بندگان
    دو امرى كه مؤمن بايد در يارى خداوند ملاحظه كند
    غرض از تحرير اين رساله

فصل اوّل :
    در بيان اخبار وارده در اهميّت و فضيلت نصرت و يارى ائمّه اطهار (عليهم السلام)

فصل دوّم :
    دربيان كيفيّات نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) در امر دين

كيفيّت اوّل
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) ; با صفت تقوى
    عناوين تقوا كه مؤمن با آنها امام زمان (عليه السلام) را يارى مى كند

كيفيّت دوّم ;
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) با ارشاد جاهلين

كيفيّت سوّم
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) با تحصيل علوم و معارف دينى

كيفيّت چهارم
    نصرت ويارى امام زمان (عليه السلام) باامر به معروف ونهى از منكر

كيفيّت پنجم
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) با مرابطه
    اقسام مرابطه
    افعال انسان در مقام ترتّب اجر و ثواب 

كيفيّت ششم
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) با تقيّه نموددن
    چگونه با تقيّه حضرت را يارى كنيم؟
    بيان روايات وارده در فضل تقيّه 
    روايات وارده در مذمّت ترك تقيّه
    موارد لزوم تقيّه و كيفيّت عمل به آن
    موارديكه تقيّه لازم نيست
    كيفيّت تقيّه از دشمنان
    تذكّر مهمّ در مورد تقيّه
    تتميم بحث تقيّه

كيفيت هفتم
    نصرت ويارى امام زمان (عليه السلام) بادعادرتعجيل فرج آن حضرت
    احاديث وارده در اينكه ظهور آثار حقّ ; بستگى به ظهور دارد
    اثر دعا در تعجيل ظهور امام زمان (عليه السلام)
    نكاتى مهمّ در توضيح كلام آن حضرت(عليه السلام)
    امر ائمه (عليهم السلام) بر دعا در هنگام شدائد و مهمّات
    دعاء مؤمنين براى تعجيل ظهور
    دعاء ائمه اطهار (عليهم السلام) براى تعجيل ظهور آن حضرت(عليه السلام)
    يكى از حكمتهاى طولانى شدن غيبت
    روايات وارده در تأثير و استجابت دعا
    تكميل بحث دعا در تعجيل فرج آنحضرت (عليه السلام)
    انواع دعا در ظهور كه سبب نصرت و يارى آنحضرت مى شود

كيفيّت هشتم
    نصرت ويارى امام زمان (عليه السلام) باآرزو وتمنّاى يارى ايشان

كيفيّت نهم
    نصرت ويارى امام زمان (عليه السلام) با اعانت وكمك به اهل تقوا
    چگونه اعانت اهل تقوا موجب يارى آنحضرت (عليه السلام) مى شود
    تكميل بحث اعانت اهل تقوا با احاديثى گرانقدر
    تتميم بحث دعا در ظهور آنحضرت (عليه السلام)
    فصل اوّل :در آداب و شرايط دعا كننده
    خلوص نيّت
    توبه و آداب آن
    خضوع و خشوع در دعا
    شفيع قرار دادن اهلبيت (عليهم السلام)در دعا
    فصل دوّم :در بيان اوقات دعا
    بهترين ماهها براى استجابت دعا
    دعا در بهترين حالات انسان
    فصل سوّم:در بيان مكان دعا
    مكانهاى شريف براى استجابت دعا
    فصل چهارم: در بيان موانع دعا
    مراتب تقواى ظاهرى
    مراتب تقواى باطنى :
    تأثير دعا در ظهور آن حضرت(عليه السلام) نسبت به احوال بندگان
    مراعات حقوق برادران دينى و تأثير آن در تقوا
    حقوق برادران ايمانى از ديدگاه احاديث و روايات
    بيان حقوق برادران ايماني و كيفيت ادا ان 
    اقسام حقوقى كه بر عهده انسان است
    حقوق متقابل برادران ايمانى نسبت به يكديگر
    سه خصوصيّت مهمّ در حديث امام صادق (عليه السلام)
    فرازهائى از رساله حقوق حضرت     زين العابدين (عليه السلام)
    قسم سوّم از حقوق

كيفيت دهم :
    نصرت و يارى امام زمان (عليه السلام) با انتظار ظهور و فرج آن حضرت
    روايات وارده در انتظار و نصرت آن حضرت(عليه السلام)
    معناى انتظار ; شرايط و آثار و علائم آن
    انتظار و اقسام آن
    درجات سه گانه انتظار قلبى
    انتظار بدنى
    شرايط انتظار
    خلوص نيّت ; اولّين شرط انتظار
    خلوص كامل و حقيقى
    درجات سه گانه نيّت در انتظار و ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)
    درجه اول :
    درجه دوّم :
    درجه سوّم : خلوص حقيقى در انتظار
    حديثى از امام صادق (عليه السلام) و خلوص حقيقى در انتظار
    صبر و شكيبائى  ; دوّمين شرط انتظار
    اقسام و درجات صبر
    صبر بر ظلم اعداء
    صبر بر بلاياو هموم
    صبر بر طولانى شدن زمان غيبت
    آداب انتظار
    علائم انتظار:
    نتيجه كلّى از بحث انتظار

كيفيّت يازدهم:
    نصرت ويارى امام زمان(عليه السلام) باطلب مغفرت وآمرزش براى مؤمنين
    فوائد توبه ازگناهان و دعا بصورت انفرادى براى تعجيل در ظهو

كيفيّت دوازدهم
    نصرت ويارى امام زمان(عليه السلام) بانصرت و يارى حضرت سيدالشهداء
    روايات وارده بر اين مطلب
    تذكرى لازم در فرمايش نبو ى(صلى الله عليه وآله) «من نصره فقد نصرنى . . .»
    چگونگى نصرت ويارى شهداى كربلادرحق حضرت مهدى(عليه السلام)
    چونگى نصرت و يارى حضرت سيدالشهداء(عليه السلام)
    عناوينى كه متعلقّ به مطلق زيارات است
    عناوينى كه متعلقّ به زيارت سيد الشهدا (عليه السلام) است
    چونگى نصرت و يارى حضرت سيدالشهداء با اقامه عزا
    عناوينى كه متعلقّ به عزادارى آنحضرت (عليه السلام) است
    در بيان فضائل زيارت و تعزيه سيدالشهداء (عليه السلام)
    روايات وارده در فضيلت مطلق زيارات
    فضائل زيارت عاشورا
    فضائل زيارت امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه
    افضليّت زيارت عرفه بر زيارات ديگر
    فضيلت زيارت عاشورابر زيارات و اختصاصات سه گانه آن
    بيان فضل زيارت عاشورا و فائز شدن بنده به درجات انبياء
    خلوص نيّت در زيارت حضرت سيد الشهداء
    شوق و اشتياق  ; از علائم خلوص در زيارت سيد الشهداء
    آداب و شرايط مهمّ زيارت حضرت سيدالشهداء
    حدود و اوقات زيارت حضرت سيد الشهدا
    حدود زيارت حضرت سيدالشهداء در روايات
    نتيجه كلّى از روايات
    درجات چهارگانه بندگان نسبت به زيارت سيدالشهدا(عليه السلام)
    اوقات شريفه و ايّام زيارتى حضرت سيدالشهداء (عليه السلام)
    كيفيّت خواندن زيارت عاشورا