پندهاى كوتاه از نهج البلاغه

هئيت تحريريه بنياد نهج‏البلاغه

- فهرست -


مقدمه:
دانش‏آموزان گرامى، فرزندان عزيز
با نهج البلاغه، بيشتر آشنا شويم
درباره خطبه‏ها
درباره نامه‏ها
درباره سخنان كوتاه
شريف رضى كيست؟
سخنان على عليه‏السلام، پيش از سيد رضى
چرا اين جملات را انتخاب كرده‏ايم؟
1. اگر خدا شريكى داشت
2. انگيزه دورى از گناه
3. زندگى دنيوى دليل زندگى اخروى
4. در خلوت هم از گناه بپرهيزيد
5. رابطه عقل و گفتار
6. حق يكى است
7 . جامعيت قرآن
8. خشنودى از كار بدكاران
9. لزوم شناخت رفيق راه و همسايه
10 . خودرايى و مشورت
11 . فضيلت علم بر ثروت
12. آنچه بر خود نمى‏پسندى بر ديگران مپسند
13. اندرز پذيرى
14. دوستى و خردمندى
15. پرهيز از دوستى با...
16. هشدار مژده است
17. خودپسندى‏
18. اكرام خويشاوندان
19. بزرگترين عيب
20. همت عالى و شكم پرورى
21. آنچه دارى قدر بدان
22. تنگدستى و پاكدامنى يا ثروت و زشتكارى
23. همه كاره، هيچكاره
24. احترام معلم
25. ادب آموزى از بى‏ادبان
26. غيبت: كار ناتوانها
27. ايمان و راستگويى
28. چرا بنده ديگران ؟
29. شوخى و عقل
30. كم بخشيدن يا نبخشيدن
31. ايمان چيست؟
32. ستيزه‏جويى
33. چه بسا كه يكبار خوردن
34. صبر و ظفر
35. ميانه‏رو تنگدست نمى‏شود
36. تندخويى ديوانگى است
37. حكمت‏هاى ايمان، نماز...
38. در دوستى و دشمنى اندازه نگهدار
39. نگاه به زيردستان
40. معيار زشتى كارها
41. تمرين بردبارى
42. زبان عاقل و زبان احمق
43. اينچنين مالى از دست نميرود
44. عمل و نسب
45. تفاوت اعمال
47. آخرت نتيجه دنيا
47. عجز آفت است و صبر شجاعت...
48. پرهيز از جايگاه تهمت
49. فرصت را از دست ندهيم
50. مسئوليت وعده‏
51. ناتوانتر از ناتوانترين
52. رفتار ما گفتار ديگران
53. فروتنى توانگران و سرافرازى تهيدستان
54. اهميت نماز جمعه
55. نرم‏خويى زمينه دوستى