با سالكان وادى نور

آيت اللّه حاج شيخ قدرت اللّه نجفى قمشه اى

- فهرست -


پيشگفتار
مقدمه مؤ لف
نمونه اى از سروده هاى مولف
بچّه ها سفر خوشِ سفر خوشِ
سفر خوشِ
خاطرش تلخ و شيرين و تُرُشِ
بياييد با هم بريم بازى كنيم
دلمونا به بازياش راضى كنيم
اَى سفر كنيد دلاتون وامى شه
از تماشا جونِتون آگا مى شه
سفرا قيام داره هجرت داره
جون من لذت داره بهجت داره
ما تا اين جا راه دورى اومديم
راه دور ديگرى در پيش داريم
اَى همين جا بمونيم دل ، تنگ مى شه
از نشستن تو خونه پا سنگ مى شه
اگه غافل بشينيم دل مى سوزه
آدم از دوس ، رفيقا وامى مونه
ما خيلى وقت نداريم بيايد بريم
ما بايد بالاخره سفر كنيم
برداريم معلّمُ كتاب ، قلم
وسيله سرگرميارو هر رقم
بچّه ها طول سفر دعا كنيد
پيِش حق ناله و التجا كنيد
خداجون نشون بده راهمونا
راه خوبان ، صادقان و شهدا
راه اونا كه نعمتت دارا شدند
نه غضب شدند و نه گمرا شدند
بش بگيد ما بچه ها بازى گوشيم
اَى عنايت بكنى ما خوب مى شيم
ما بايد به خوبى ها سفر كنيم
در سفر از بدى ها حذر كنيم
بندگى همش كمال و گذره
همه بنده اند ببين چه خبره
حالا نوبت ماهاست آماده شيم
بيش از اين ها ديگه بونه نياريم
هر چى زحمت بكشيم مُزد ميگيريم
راهمون طى مى شه منزل مى رسيم
همه اسباب برامون فراهمه
همه چى رام براى آدمه
صاحب عصمت و قرآن كريم
باعث خلقت و اخلاق عظيم
همه قرآن صورت مكتوب او
بين محمد، احمد و محمود او
بُنيه او ليلة القدر خداست
جسم و جانش زبده اى از ماسواست
او اولواالعزم است و صبّار و شكور
او چراغ و زيتُ او مشكات نور
آفات اخلاص
آداب دعا و راههاى رمزجويى در ادعيه
190 آفت زبان