پانصد حديث اعتقادى و اخلاقى

احمد صادقى اردستانى

- فهرست -


مقدمه :
1- تير زبان
2- نشانه هاى تقوى
3- انسان با انصاف
4- راستى رستگارى
5- عزت علم
6- سربلندى قناعت
7- تواضع تعالى بخش
8- عنايت توفيق
9- عبادت انديشه
10- دافعه ترشروئى
11- زيور عقل
12- زينت انسان
13- سرچشمه عقل
14- عوامل سرزنش
15- خير دنيا و آخرت
16- نتيجه عقل
17- هوشمندى عاقل
18- بهترين عمل
19- اسرار نابود كننده
20- كريم و لئيم
21- سزاى متكبران
22- حيا و بى شرمى
23- طاعت برادر
24- مؤ من و فاجر
25- ترس از خدا
26- نيكى در مقابل بدى
27- ادب و طلا
28- مصون از رسوائى
29- تلاش براى آخرت
30- دوست با انصاف
31- حفظ زبان
32- حق و هوى
33- اصلاح با عمل
34- علم و جهل
35- قبول نصيحت
36- بشكرانه نعمت
37- صبر در مصيبتها
38- صداقت و امانت
39- علم و عمل
40- دوست و دشمن
41- وحدت و جماعت
42- نداى مرگ
43- آمادگى مرگ
44- نتيجه اخلاص
45- غنيمت فرصت
46- غنيمت عمر
48- تبعات لذت
49- آگاه به آشكار و پنهان
50- آه دل مظلوم
51- به مظلوم بى پناه
52- فقط اميد به خدا
53- موعظه عبرت
54- دوست ظاهر و دشمن پنهان
55- حاكم شاهد!
56- پرهيز از دوروئى
57- همنشين خطرناك
58- عمر از دست رفته
59- خطر بخل
60- روز بازرسى
61- بدبخت ترين افراد!
62- بهترين توشه
63- انسان آتشى
64- شرورترين
65- حرص زشت
66- جنون خشم
67- لغزشهاى پرحرفى
68- پرخورى و بيمارى
69- نشانه هاى ريا كارى
70- ارزش خودشناسى
71- حسد بدن را مى خورد!
72- محبت و بغض
73- راه چاره
74- توجه به نظر افراد
75- مهار خشم
76- رضايت حسود!
77- امتحان و نعمت
78- لذت مدارا
79- سوءظن و حسن خلق
80- توشه سفر آخرت
81- كفران نعمت
82- ادعاى مغرورانه !
83- هدف پست
84- شديدترين گناه !
85- آموزش جاهل
86- شخصيت پنهان
87- تجارت با صدقه
88- حفظ آبرو
89- اعتماد به خداوند
90- كاربرد علم
91- پرده غرور
92- گنجهاى روزى
93- شرط موعظه پذيرى
94- قبل از اصلاح ديگران
95- براى تندرستى
96- براى شادمانى
97- پيشواى مؤ منين
98- تلخى حق !
99- مرده ميان زندگان !
100- فرزانه ترين
101- شرم از خدا
102- بهترين علم
103- مؤ من واقعى
104- حكيم راهنما
105- براى پيوند دوستى
106- جاذبه هديه
107- قبر و فقر
108- فريب غرور
109- شيوه نابخردان
110- آسايش بزرگ
111- اخلاق منافق
112- ايمان كامل
113- عفت نفس
114- نيكى با بندگان
115- همنشينى دانشمندان
116- موجب قطع روزى
117- سبب فساد اخلاق
118- ملاك زندگى سالم
119- حب و بغض براى خدا
120- نشانه كمال عقلى
121- زبان عاقل و منافق
122- درندگى زبان !
123- صحبت نيكان
124- معاشرات اشرار
125- خصلت مؤ من و منافق
126- بنده دو چهره !
127- توشه قبل از مرگ
128- شرط رفاقت
129- بالاترين عبادت
130- نتيجه تفكر
131- دين و يقين
132- بردبارى و دانش
133- جاذبه دلها
134- زينت حكمت
135- رشته مودت
13- زراعت پربركت
137- بهره شما از زمين
138- در هر چيز عبرتى
139- بهتر از هفتاد هزار عابد
140- حمايت زيانمند
141- عبادت واقعى
142- عبادت برتر
143- بيدارى دل
144- اخلاص كامل
145- ترا مى بيند
146- اراده خير خدا
147- راه بهشت
148- چشمه هاى حكمت دل
149- شلاق براى آموزش
150- اينطور باش
151- نهايت كمال
152- عمل بدون علم
153- معيار ارزش اشخاص
154- گناه جلو چشم
155- در حضور چه كسى ؟
156- شوخى نكن
157- ريشه شر را بكن
158- كارنيك پيوسته
159- عبادت گناهكار
160- مؤ من و كوه
161- بر پيشانى نوشته
162- بخل و سلام
163- تكبر و عقده حقارت
164- تكبر و ذلت
165- نشانه تواضع
166- سرمنشاء ايمان
167- نيكى به مردم
168- خوبى به فرومايگان
169- اعتماد به قضاى الهى
170- تهذيب نفس
171- مرگ سرخ
172- از جا خيز
173- نيكى نا اهل
174- بيمارى حماقت
175- سنگ غصبى
176- مصائب مساوى
177- اصالت شخصيت
178- سود معنوى و مادى
179- نشانه همت بلند
180- آقاى بهشتيان
181- آرام باش
182- سلامت دنيا
183- مهار شهوت
184- عمل براى آخرت
185- عامل بزرگوارى
186- براى قبول عمل
187- پناهگاه گرفتارى
188- خداترسى
189- سخن خوب با مردم
190- صبر و پيروزى
191- ميوه درخت عقل
192- كار مداوم
193- پيوند دوستى
194- هدف مؤ من
195- نابينائى بهتر!
196- نماز كودكان
197- در راه حق
198- عزت گرسنگى !
199- شمشير حق
200- اقتصاد مفيد
201- ميهمانى و جوانمردى
202- دوست خوب
203- نيكى و بزرگوارى
204- تاءثير مال
205- مصونيت از ننگ
206- پيروزى حق
207- رسيدن به آرزو
208- وسيله حفظ آبرو
209- شكر نعمت
210- زيبائى قناعت
211- اصلاح مال
212- از خود راضى
213- آماده مرگ
214- نشانه حماقت
215- ترك بهشت
216- بدترين مال
217- بدترين علم
218- بدترين مردم
219- هدف گرفتاريها
220- پاداش عمل
221- با آتش خشم
222- عاقل واقعى
223- جاهل واقعى
224- دام دنيا!
225- شرع و بدعت
226- ضرورت زن
227- حفظ اعتماد
228- الهام علم
229- تكبير چرا؟
230- انسان بيچاره !
231- نصف پيرى
232- قاتل دانشمند
233- بيگانه نزديك
234- اعتراف بهتر از پوزش
235- فصل بهتر از وصل !
236- خير ناگهانى
237- فريب فرساينده
238- عقل پوشاننده
239- ساتر عيبها
240- گفتگو با عالم
241- ميوه درخت نيكى
242- راه راستگارى
243- عبرت از گردش ايام
244- محبوب خداوند
245- اصالت انسانى
246- سرچشمه بينائى
247- سرمنشاء حكمت
248- عقل نيرومند
249- نشانه مروت
250- محروم از مقام بلند
251- شكم پرورى
252- فضيلت علم
253- هر چه دوست دارى
254- پول وسيله امتحان
255- مؤ اسات برادران
256- پيشگيرى از فقر
257- وضو قبل از غذا
258- از صورت در آتش
259- پائين مجلس
260- معدن شر و غرور
261- اهل قرآن
262- وظيفه پدر
263- حلم و علم
264- خشم خدا را
265- عالمترين مردم
266- شرف دنيا و آخرت
267- عاقبت بخيرى
268- احترام از ترس
269- زهد و رحمت
270- سير كردن گرسنه
271- رفع حوائج
272- مجلس افسوس !
273- خار راه برداشتن
274- بدى قيل و قال
275- عابدترين مردم
276- پاداش مصاحفه
277- عالم و متعلم
278- مردم دو دسته اند
279- سرمايه عقل
280- ثروت عقل
281- فريب نخوريد
282- بى نيازى از مردم
283- بدبخت ترين افراد
284- فقهاء و امراء
285- موعظه از ديگران
286- گفت و گو با عالم
287- زكات علم
288- حرمت مؤ من
289- مايه غم و اندوه
290- نردبان ترقى
291- عظمت مؤ من
292- كمك بدشمن
293- شريك ظلم !
294- شريك كار زشت
295- لذت دنيا و آخرت
296- امين خائنين
297- ثابت بر ولايت
298- محبت و معصيت
299- ولايت با پرهيزگارى
300- اطاعت شيعه
301- اهميت امانت
302- شرط برادرى
303- شعله نفاق
304- فروشنده قسم خور
305- دزدترين دزدها
306- اعلام جنگ با خدا!
307- قهر بيش از سه روز
308- اطاعت خداوند
309- بازار سود و زيان
310- حب على (عليه السلام )
311- على (عليه السلام ) و هارون
312-علامت مؤ من و منافق
313- حب و بغض على (عليه السلام )
314- كنار حوض كوثر
315- مثل كشتى نوح
316- باب حطه
317- همه بر حب على (عليه السلام )
318- حب على (عليه السلام ) و شهادت
319- عذر و گناه
320- هفتاد پاداش
321- پرهيز از ظالم به مظلوم
322- خوراك سگها!
323- براى اصلاح امت
324- شفاى تربت حسين (عليه السلام )
325- غمناك براى ما
326- انتظار فرج
327- كشته اشك و عبرت
328- با غم و شادى ما
329- يك قطره اشك
330- تقواى الهى
331- احياى قلب
332- اصلاح جايگاه
333- پاداش انتظار
334- اهل امر بمعروف
335- آخرت را فراموش نكنيد
336- خطر گناه !
337- رفاقت با فاسق
338- براى غذاى روح
339- مايه افتخار مؤ من
340- اصلاح ذات البين
341- موعظه عالم بى عمل
342- براى بنده متقى
343- رضاى ما رضاى خدا
344- پرهيز از منت
345- قطع طمع از مردم
346- شكر خداوند
347- كودكان را دريابيد
348- تربيت فرزندان
349- غفلت از بهشت و دوزخ
350- غم دنيا مخور
351- دليل دانائى
352- يك لحظه هوسرانى
353- شكار دلها
354- اساس اسلام
355- دو گرسنه هميشه !
356- گنج علم و عزت حلم
357- رفع عيب از خود
358- جوينده يابنده
359- رنج براى ننگ جهل
360- قطع پيوند خويشى
361- ارزش خويشتن
362- نظر در آفاق
363- على (عليه السلام ) سيد اوصياء
364- براى مزه ايمان
365- راضى به گناه ديگران
366- بغض اهل بيت (عليه السلام )
367- حق نمك نشناس
368- اولى الامر قرآن
369- ستارگان آسمان ولايت
370- رسوائى مغضوب خدا!
371- مايه آرامش دل
372- شفا- و درد
373- زبان در كام كش
374- ماءيوس نشويد
375- ضرربى اعتنائى به دين
376- سخاوت واقعى
377- كاروان خواب !
378- ماده تمايلات
379- مثل زن
380- جنون تند خوئى
381- ياد مرگ
382- مؤ من در عصر قائم (عليه السلام )
383- خوشابحال او
384- اهميت واجبات
385- با قلب خنك
386- دوستى على (عليه السلام ) در قيامت
387- خطر ضربه دين !
388- رباى همگانى
389- فرج پس از شدت
390- غربت اسلام
391- محب ما از ماست
392- گوشه گيرى و سكوت
393- خصلت پيامبرى سخاوت
394- برادر خوب و پول حلال
395- نشانه هاى سخاوت
396- نماز بوقت
397- مسئوليت فرزندان
398- دعاى بدون عمل
399- مؤ من برادر مؤ من
400- ثواب زيارت مؤ من
401- دروغ مى گويند!
402- صلوات بر محمد (ص )
403- دعاى با صلوات
404- اشك از ترس خدا
405- پاداش ذكر خدا
406- دعا با غذاى حلال
407- صلوات نفاق را مى برد
408- دزدهاى سه گانه
409- مهلت به بدهكار
410- صلوات بلند
411- چشمهاى گريان
412- گناه و دست تنگى
413- عاقل پر تلاش
414- امام زاهد شما
415- شما نمى توانيد
416- حسابرسى جمعه
417- مسافرت روز شنبه
418- غم و اندوه آمرزنده
419- سازمان ازدواج
420- سرمايه جاودان قناعت
421- دو ركعت نماز همسردار
422- بركت ازدواج
423- واسطه ازدواج
424- زيان ترك ازدواج
425- خواستگار دين دار و خوش اخلاق
426- ازدواج به مشروبخوار
427- دقت بى اندازه
428- ازدواج به خاطر ديندارى
429- خير نيك رويان
430- وظيفه اخلاقى
431- دو نعمت مجهول
432- سوغات سفر
433- تسبيح فاطمه (عليه السلام )
434- تعقيب نماز
435- زهد حقيقى
436- براى شيرينى ايمان
437- منافع بيمارى
438- بيمارى و آمرزش
439- پاداش عيادت مريض
440- تكميل مكارم اخلاقى
441- دعاى شخص بيمار
442- دعاى مستجاب مريض
443- زيان دوا خوردن
444- خوشحالى مرده !
445- مسواك قبل از نماز
446- تفاوت ايمان و اسلام
447- اول براى چهل مؤ من
448- دعا با وجود پاك
449- دعا براى ديگران
450- سبب بى كسى
451- دعاى پشت سر
452- غيرت زن و مرد
453- خنده و گريه گناهكار
454- عاجزترين افراد
455- درخواست از خداوند
456- غيرت و جوانمردى
457- خدا دوست مى دارد
458- دعا در همه حال
459- حتما دعا كنيد
460- دعا بهنگام بلا
461- عجله نكنيد
462- قطره اى كه خدا دوست دارد
463- رنج پيروان حق
464- ذلت روز و غصه شب
465- نكبت گناه
466- پرتلاش ترين افراد
467- مردم خوابند!
468- خود و خداشناسى
469- عقل - و شرافت انسان
470- اگر يك روز نمانده باشد!
471- شخصيت زير زبان
472- دردناك ترين درد!
473- بزرگترين فقير
474- نصيب نمك نشناس
475- بزرگترين اصالت
476- در خيمه قائم (عليه السلام )
477- توجه بعقل افراد
478- خودبينى احمقانه
479- پستى احمق
480- مرز بين ايمان و كفر
481- علامت قبول
482- لشكر شيطان
483- تا گرسنه نشوى
484- نزديكترين امت
485- بينى روى مهر
486- زهد در قرآن
487- خوشرفتارى با خانواده
488- سه نشانه عاقل
489- كاملترين عقل
490- غصه برگذشته
491- حاجت بر آورده
492- وقت تقسيم روزى
493- غم روزى مخور
494- نتيجه توكل
495- اگر درى بسته شود
496- خواست خداوند
497- دوست مهربانتر
498- روز داد خواهى مظلوم
499- نعمت حسن خلق
500- مانند بچه شتر!