معرفت حجت خدا
(شرح دعاى اللهم عرّفنى نفسک)

آية الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى

- فهرست -


پيشگفتار
مقدمه
اعتبار سند دعاء
الله
عرفان ومعرفت
نفس
نفس لوامه
نفس مطمئنه
نبى ونبوت
رسول
حجت
ضلال وضلالت
دين
تفسير دعاء
اللهم عرفنى نفسک فانک ان لم تعرفنى نفسک لم أعرف نبيک
نتيجه
اللهم عرفنى رسولک فانک ان لم تعرفنى رسولک لم أعرف حجتک
اللهم عرفنى حجتک فانک ان لم تعرفنى حجتک ضللت عن دينى
نتيجه
بحث کلى پيرامون دعاء

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آیت الله صافی گلپايگاني ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
دارد.