استناد نهج‏ البلاغه

شادروان امتياز عليخان عرشى
 مترجم: سيد مرتضى آيت اللّه زاده شيرازى

- فهرست -