حسن بن علي عليهماالسلام بيدارترين سردار

حسين استادولي

- فهرست -


آغازين سخن
مقدمه
چند حديث
معرفى كوتاه

مولود نبوت
1 ـ ميلاد نور
2 ـ آداب نوزاد
3 ـ سيما و شمايل
شخصيت و فضايل معنوي

محبوبيت نزد خداوند
1 ـ آيه توبه آدم عليه السلام
2 ـ آيه مودت
3 ـ آيه مباهله
4 ـ آيه تطهير
محبوبيت نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله
محبوبيت نزد امير مؤ منان عليه السلام
خوف از خدا و عبادت
جراءت و شجاعت
سيادت و هيبت
فروتنى
بردبارى و رحمت
ياريگرى و سخاوت
زهد و پارسايى
دانش بيكران

اتهامات و شايعات
ترور شخصيت
افسانه ازدواجهاى مكرر
عذرهاى بدتر از گناه
نتيجه

كارنامه ده ساله امامت
مقدمه
امام از نظر شيعه
صلح از ديدگاه اعتقادى
صلح از ديدگاه فقهى

صلح از ديدگاه سياسى ـ تجربى
صلح از ديدگاه سياسى ـ تجربى
بررسى عوامل خارجى صلح
بررسى عوامل داخلى صلح

جريان بيعت تا صلح
جريان بيعت تا صلح
خطبه امام و بيعت
اقدامات معاويه
آمادگى امام براى جهاد و خيانت ياران
آخرين آزمون و حمله به امام
پذيرش صلح و مواد صلحنامه
چرا ترجيح صلح بر شهادت
فلسفه صلح از زبان امام مجتبى عليه السلام
پس از صلح

در آستانه شهادت
مقدمه
1 ـ وصيت
2 ـ مصيبت بزرگ
3 ـ در رثاى امام
فرزندان امام

رهنمودها و سخنان حكمت آميز
مقدمه
1 ـ معيار دوستى
2 ـ مشورت
3 ـ پستى روح
4 ـ رضا
5 ـ ارتباط با مسجد
6 ـ جوانمردى
7 ـ بهترين دل و ديده
8 ـ چاپلوسى ، دروغ ، غيبت
9 ـ تشويق به دانش
10 ـ اسباب هلاكت
11 ـ توشه آخرت
12 ـ نماز
13 ـ صبر
14 ـ بهترين زندگي
15 ـ نسل آينده
16 ـ چند اندرز
17 ـ آخرين اندرزها
سؤ الات مطروحه