امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴)

جرج جرداق
مترجم: سيدهادي خسروشاهي

- فهرست -


بزرگمردان «آتن» و «كوفه»
دشمن تبهكاران
پايداري و بزرگي
خود را بشناسيد
رسالت انديشمندان
توضيح مترجم
عدالت و تجاوز
استبداد و خودكامگي
سعادتمند؟!
سوفسطائيان
طبيعت شيرين
سرچشمه زيبايي
خانواده عمو
دو نمونه ديگر از شاهكارهاي سقراط
سقراط در زندان
واپسين دم سقراط
چهارچوب عقل و عشق
وحدت و پيوستگي هستي
سبك سخن و نبوغ ادبي
سخنانِ امام
كلمات قصار
بخشي ازنامه ها، سفارشها، عهدنامه ها
نمونه هايي از خطابه هاي امام علي عليه السلام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.