فدك ذوالفقار فاطمه (سلام الله عليها)

سيد محمد واحدى

- فهرست -


فدك ذوالفقار فاطمه
پيشگفتار:
مقدمه ى مؤلف
فدك ذوالفقار فاطمه
و اينك شهادت تاريخ
مالكيت فدك از نظر شرع
فدك مخصوص پيامبر
فدك هديه به حضرت فاطمه
فدك بعد از پيامبر
اخراج كارگزاران حضرت فاطمه از فدك
عكس العمل حضرت فاطمه
روايات
بررسى و تحليل روايات
دلائل غصب و مصادره فدك
كينه ها
فاطمه مطالبه فدك مى كند
سه حق مطالبه شد
ابوبكر مطالبه شاهد مى كند
حديث كساء (آيه ى تطهير)
سلام پيامبر به اهل بيت
غضب فاطمه غضب خدا و پيامبر است
فاطمه دو شاهد اقامه مى كند
امتيازات اين دو شاهد
شهادت ام ايمن
چرا خليفه ثانى؟!
شهادت اميرالمؤمنين
ابوبكر سند فدك را مى نويسد
دلايل ابوبكر در منع
النبى لا يورث
تحليل مجموع ادله
خليفه تنها راوى
لا نورث ما تركناه صدقه
خبر؛ مخالف دو دسته از آيات
كاسه ى از آش داغ تر
دادخواهى علنى
تهييج عواطف
ترجمه خطبه ى حضرت زهرا
جايگاه فدك در خطبه
نتيجه خطبه
اهداف قيام
اهداف اقتصادى
اهداف سياسى
اقدامات اساسى قيام
اعلام برائت
توجيه غير مقبول
تصوير زمان قيام
آثار قيام
اميرالمؤمنين و فدك
فتح خارق العاده
فدك در خلافت عمر
فدك در خلافت عثمان
فدك در خلافت معاويه
فدك در خلافت عمر بن عبدالعزيز
اعتراض عمال
فدك در زمان مأمون
فدك معيار حق