قصه زمين

عبد الحسين طالعى

- فهرست -


سلام
روزهاى تنهايى
طوفان وکشتى
آتش نمى سوزاند
در ساحل نيل
آفتاب وصليب
پنج نور
انتظار زمين
مژده بزرگ
افتخار
بنده خدا
بانويى همچون آفتاب
روزهاى سياه
سخت تر از سنگ
مانند کعبه
جنايت، شقاوت وانتظار
پيمان شکنان
تربت، گواه غربت
سؤال بى جواب
جسم وروح
ناگفتنى ها
نگاهى به آسمان
غريب مدينه
امام مظلوم وامام منصور
فرزندان عزيزم
شير در زنجير
زندانى کاخ
از مدينه تا بغداد
پيامى از سامرا
در آستانه ميلاد
طلوع خورشيد

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.