آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

آية الله العظمى محمد فاضل لنكرانى (ره)

- فهرست -


پيشگفتار
1ـ نهج البلاغه
2ـ عهدنامه مالك اشتر
3ـ شخصيت مالك اشتر از ديدگاه على(عليه السلام)
تمجيدى از زبان دشمن
4ـ ارزش و اهميت سرزمين مصر
5ـ نحوه استفاده از نهج البلاغه
مسؤوليت هاى استاندار
ضرورت خودسازى براى اصلاح و ارشاد جامعه
راه سعادت، راه شقاوت
ابعاد تقوا
جهاد اكبر
امدادهاى غيبى در سايه يارى الله
وعده تخلّف ناپذير الهى
خودفراموشى
پاداش صالحان در دنيا
نام نيك: سند اخروى صالحان
درون گرايى و مالكيت نفس
تعديل غرايز
اسلام و اقليت هاى مذهبى
انگيزه هاى فساد و آلودگى
خشونت با مردم در حكم جنگ كردن با خداست
ديكتاتورى
استكبارزدايى
تفرعن و منيّت
رعايت انصاف و عدالت و مبارزه با ظلم
مفهوم انصاف با خدا
مفهوم انصاف با مردم
وظيفه استاندار در رابطه با نزديكان و بستگان
ظلم و نتيجه آن
ظالم با چه كسى طرف حساب است؟
شكست قطعى ظالم
توبه ظالم
تأثير ناله مظلوم
رعايت حقّ و عدالت، بهترين معيارهاى تصميم گيرى حاكم
اين همه تكيه بر رضايت و خشنودى توده مردم، چرا؟
ويژگى هاى عامّه و خاصّه ونقش هر يك در حكومت
ويژگى هاى عموم جامعه و مستضعفين آن
تداوم حكومت با طرد سخن چينان
رازدارى و خطاپوشى
مبارزه با مظاهر فساد و فحشا
گره گشايى و توجه به رفع گرفتارى هاى مردم
رايزنى در اسلام
معيارهاى اخلاقى مشاوران
ضرورت طرد عناصر فاسد از هيأت دولت
جذب نيروهاى حزب الله در هيأت دولت و علل برترى آنها
انتخاب برگزيده ها
ضرورت تشويق و تنبيه و معيارهاى آن دو
اعتماد به مردم
سنّت هاى مشروع و نامشروع
آفت دولت مردان و راه پيشگيرى آن
مكتبى بودن يا تخصص داشتن؟
سرنوشت مشترك افراد جامعه و پيوستگى طبقات اجتماع
قوام و استوارى اقشار جامعه
تفكيك قوا و تقسيم كار بر اساس شايستگى ها
ويژگى هاى فرماندهان سپاه اسلام
وظايف رهبر در مقابل فرماندهان سپاه اسلام
مهم ترين خصائل فرماندهان عالى و برگزيده
استقرار عدالت، دوستى با مردم
ضرورت تشويق و تأثير آن در روحيه سپاه
آفت تبعيض
جايگاه قرآن و سنّت در جامعه اسلامى
اهميت قضاوت و شخصيت قاضى در اسلام
وظايف رهبر در برابر قضات شايسته
حاكميت ضابطه به جاى رابطه در انتخاب كارگزاران دولت
معيارهاى انتخاب كاركنان دولت
تأمين نيازهاى مادى كارمندان دولت
نظام بازرسى در حكومت اسلامى و نقش رهبر در مقابل آن
نظارت پنهانى
مجازات خائنين
بازرسان مختلف
اهميت كشاورزى و مفهوم اصطلاحى خراج
ضرورت تلاش دولت در جهت تقويت كشاورزى
تخفيف در ماليات
نتايج بى توجهى به كشاورزان
عوامل سقوط و انحطاط حكومت
معيارهاى گزينش معاون
ملاك هاى انتخاب در حكومت اسلامى
تقسيم كار و تعيين مسؤول
تجّار و پيشهوران و كارگران
محدوديت هاى تجارت
احتكار و انحصارطلبى
جايگاه كارگران و مستضعفان در جامعه اسلامى
ويژگى هاى حاكم مردمى
رمز پيروزى مسؤولان در كارهاى اجرايى
خودسازى، بهترين راه جلوگيرى از عمل زدگى
ضرورت رعايت اضعف مأمومين در نماز جماعت
ثمره مردمى بودن و مفاسد جدايى از آنها
ضرورت برخورد با خويشاوندان و حاشيه نشينان فاسد
مساوات در برابر قانون
اطلاع رسانى و توجيه اصولى مسائل
صلح و زندگى مسالمت آميز
نتايج صلح و ضرورت غافل نبودن از دشمن
وفاى به عهد
استقرار حكومت با سفّاكى و خون ريزى ممكن نيست
نتيجه خونريزى و ضرورت اجراى حدّ قصاص
درمان اعجاب و خودپسندى
موقعيت شناسى رمز تصميم گيرى موفق
ياد آخرت، راه جلوگيرى از هواهاى نفسانى
عبرت پذيرى و حركت بر اساس قرآن و سنّت
وظيفه رهبرى در تعيين شرح وظايف
مواظبت براى اقامه نماز و زكات و نيك رفتارى با مستخدمين
شهادت، پايان راه

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.