حيات پاكان جلد ۴
داستان هايى از زندگى
امام رضا ، امام جواد و امام هادى (عليهم السلام)

مهدى محدثى

- فهرست -


سخنى با خوانندگان
فصل اول :امام رضا عليه السلام
بازى سرنوشت
شب به ياد ماندنى
اول قيمت ، سپس كار
بهترين راه بخشش
تقسيم كننده ى بهشت
از ماست كه بر ماست !
نماز كامل در سفر!
پسر نوح با بدان بنشست
هديه ى امام
مسافر بهشت
فصل دوم : امام جواد عليه السلام
روز وداع ياران
پرداخت بدهى پدر
حاضر جوابى
خنياگر
به فكر همه باش !
خواستگارى
معجزه ى صلوات
پيراستگى از آلودگى
نامه اى پر بركت
خيانت
فصل سوم : امام هادى عليه السلام
صوفيان مسلمان نما
مرو راهى كه بر پا سنگت آيد!
تجديد نظر
مقام حسين عليه السلام
گذشت و بخشش
سردار خاكسار!
نفشه ى عجيب
زرين تره كو بر خوان ؟!
لشكر خدا
دست بالاى دست بسيار است