هدايتگران راه نور
زندگانى امام حسين ‏عليه السلام

آية الله سيد محمد تقى مدرسى
مترجم : محمد صادق شريعت

- فهرست -


پيشگفتار
مولود خجسته‏
امام حسين پس از پيامبر
موضع امام حسين‏عليه السلام
ويژگيهاى بزرگ اخلاقى‏
بخشنده و بزرگوار
ياور ضعيفان‏
شجاعت و دلاورى‏
زاهدى عابد
بردبار حكيم
سخنور بديهه سرا
قيام عاشورا
معاويه و حكومت سلطنتى
حق موروثى

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آية الله حاج سيد محمد تقى مدرسى ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.