امام على (ع) و قاسطين

يعقوب جعفرى

- فهرست -


حكومت علوى و دشوارى‏هاى موجود
قاسطين چه كسانى بودند؟
چهره‏هاى سرشناس قاسطين
عزل معاويه، انگيزه‏ها و پيامدها
معاويه و جرير بجلى فرستاده امام به شام
پيوستن عمروعاص به معاويه
اقدامات معاويه در آستانه جنگ صفين
حركت سپاه امام به سوى شام
جنگ صفين يا نبرد با قاسطين
پى آمدهاى جنگ صفين
مشخصات منابع

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در سایت آیت الله جعفری مراغی ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
دارد.