داستانهايى از امام على عليه السلام

حميد خرمى

- فهرست -


يگانگى نور پيامبر (ص ) با على (ع )
توصيف على (ع ) از زبان پيامبر (ص )
رسول خدا (ص ) و تصوير مظلوميت على (ع )
تزويج على (ع ) با حضرت زهرا عليهماالسلام
على (ع ) و تشكر از همسر
عبادات و مناجات اميرالمؤمنين (ع )
بيست سؤال قيصر روم
جواب سه سؤال از على (ع )
قضاوت على (ع )
نمونه اى از قضاوتهاى على (ع ) در عصر خلفا
حكم حضرت درباره پدر جوان
ازدواج مادر با پسر!!
زنى در نكاح فرزندش
فرزند سفيدپوست از والدين سياه پوست
كيفر بى تفاوت
شير نوزاد پسر سنگين تر است !
اسلام را پذيرفتند
نصرانى مسلمان شد
امام على (ع ) دعاى مشلول را تعليم داد
در وادى يابس چه گذشت ؟
جوان قانون شكن
على (ع ) و بيت المال
على (ع ) و يتيمان
امام درباره مصائب و گناهان چه فرمود؟
گردن بند گران قيمت
ترس از گناه
قطيفه بر دوش
على (ع ) در اوج عطوفت و بزرگوارى
رعايت آداب اسلامى در اوج قدرت
بى ارزشى حكومت از نظر على (ع )
جمجمه انوشيروان سخن مى گويد
آيا قلب برادرت با ما بود؟
شراب در ماه رمضان
ساده زيستى در اسلام
ميانه روى در زندگى
چرا دعاهاى ما مستجاب نمى شود
درمان گناه
در سرزمين وادى السلام
مناظره هشام بن حكم ...
انگيزه شروع جنگ نهروان
قدرت و نيروى امام على (ع )
مبارزه على (ع ) با عمرو بن عبدود
على (ع ) و راءس الجالوت
نظر امام به عضدالدوله و عمران
سياست على (ع ) با ساير سياستمداران فرق دارد
مقايسه سياست على (ع ) با عمر در شوراى شش نفرى
على (ع ) دست مهمانش را مى شويد!
مشتى كه بر سينه على (ع ) زدند!!
جاذبه على (ع ) دربار معاويه را تسخير كرد!
مدح على (ع ) در حضور معاويه !!
فراريان عدالت على (ع ) زبان به مدح وى گشودند
ابو امامه معاويه را مفتضح ساخت !
فرزند عمر و مدح على (ع )
ياد على (ع ) در حال احتضار
نمونه اى از دوستان امام على (ع )
زبان معلم را از پشت گردن در آوردند!
از من بپرسيد
وقتى عمر از على (ع ) مى گويد!
اعترافات ابوبكر به اعلميت على (ع )
عمر اعلميت على (ع ) را تاءييد مى كند
اعتراف خليفه سوم به اعلميت على (ع )
سوء قصد نافرجام به جان على (ع )
نمونه اى از احمقان تاريخ
حسادت و بى تحملى زنان
فضائل على (ع ) از زبان مخالفان
فضائل آن حضرت كه با قسم ياد شده است
گفتار دانشمندان درباره امام على (ع )
دشمن على (ع ) كافر است
جمال و شمايل امام على (ع )
فروتنى امام على (ع )
مهابت امام على (ع )
نماز خالصانه
نجواى شبانه
سفره افطار
عبادت امام على (ع )
اخلاص امام على (ع )
صفات و خصال امام على (ع )
استجابت دعاى امام على (ع )
جوانمردى امام على (ع )
بردبارى و گذشت امام على (ع )
على عليه السلام از عدالت مى گويد
عدالت امام على عليه السلام
امام على عليه السلام و پاسدارى از حقوق مردم
امام على عليه السلام از زبان ياران
حجر و معاويه
عمرو بن حمق و معاويه
عدى بن حاتم
در انديشه سرانجام
مظلوميت امام على عليه السلام
مظلوميت آن حضرت پس از وفات رسول خدا (ص )
شهادت و وصيت امام على عليه السلام
وصيت امام على عليه السلام در بستر شهادت
امام در بستر شهادت
على عليه السلام مظهر عدالت
ماجراى مشك عسل
يا على چرا در كوفه مانده اى ؟
اگر آنچه پدرت مى بيند ببينى گريه نمى كنى
زيارت قبر اميرالمؤمنين عليه السلام