بازگشت خورشيد براى اميرالمؤمنين ( عليه السلام )

محمّد جواد محمودي

- فهرست -


مقدّمه
بخش اوّل : كتاب هاي مستقّل پيرامون ردّالشمس ، و سابقه نقل آن در كتاب ها
كتاب هاي مستقلّ پيرامون ردّالشمس
سابقه نقل حديث ردّالشمس در ميان نويسندگان
بخش دوّم : ردّالشمس اوّل
روايت اسماء
روايت ابوبكر
روايت جابر
روايت امام جعفر صادق ( عليه السلام )
روايت حسّان بن ثابت
روايت امام حسين ( عليه السلام )
روايت ابوذر
روايت ابورافع
روايت حضرت زينب ( عليها السلام )
روايت ابوسعيد خدري
روايت امّ سلمه
روايت عبدالله بن عباس
روايت حضرت علي ( عليه السلام )
روايت امام محمد باقر ( عليه السلام )
روايت محمّد بن نعمان
روايت ابوهريره
روايات مرسل و سخن برخي از بزرگان
بخش سوّم : ردّالشمس دوّم
روايت جارية بن قدامه
روايت جويرية بن مسهّر
روايت امام حسين ( عليه السلام )
روايت عبد خير
روايت امام محمّد باقر ( عليه السلام )
روايت پيرمردي از بني تميم
روايات مرسل
بخش چهارم : ردّالشمس در زيارتنامه ها
بخش پنجم : ردّالشمس در كتاب هاي فقهي
بخش ششم : ردّالشمس در ادبيّات اسلامي
ادبيات فارسي
ادبيات عربي
بخش هفتم : پاسخ به چند اشكال
1 ـ ضعف سند
2 ـ تعارض با برخي احاديث معتبر
3 ـ كمي نقل حديث در كتاب ها و از سوي راويان
4 ـ تعارض وتنافي بين نقل هاي مختلف حديث
5 ـ منافات داشتن قضاي نماز با مقام عصمت امام
6 ـ تغيير در نظام هستي
7 ـ ردّالشمس معجزه پيامبر ( صلي الله عليه وآله وسلم ) است نه علي  ( عليه السلام ) !
8 ـ بي فايده بودن بازگشت خورشيد
فهرست منابع