ادب و آداب زائر

حسين انصاريان

- فهرست -


مواقف کريمه
محيط امن و امان
1. هزينة سفر
2. نيت
3. توبة واقعي
4. وصيت
5. سخاوت
6. رهايي از هر قيد و بند
7. خوشرفتاري با همراهان
8. شيوة برخورد با زائران مختلف
9. جدّي بودن براي رفتن به سفر
10. ياري به افراد کم‌توان
11. گرامي داشتن ديگران و اکرام به آنان
12. نصيحت و خيرخواهي نسبت به همسفران
13. پرهيز از عبوسي و ترشرويي
14. انتقادپذيري
15. کوشش براي يافتن دوستان جديد
16. انس با ديگران
17. استفاده از تجارب ديگران
18. بهره‌گيري از يافته‌هاي اهل خرد
19. دوري از فرومايگان
20. مشورت با ديگران
21. گفت‌وگوهاي سازنده
22. پندپذيري
23. الگوي عملي شدن براي ديگران
24. در پريشان حالي و درماندگي
25. پرهيز از احترام بي‌مورد
26. رعايت حقوق متعارف
27. تماس با بستگان نزديک
28. رعايت مسائل اخلاقي
29. گريز از مواضع تهمت
30. احترام به نظر صاحب نظران
31. عيادت از بيمار
32. پرهيز از هدردادن وقت
33. تشييع جنازه
34. شرکت در جلسات
35. گذشت از لغزش ديگران
36. قبول عذرِ عذرخواهان
37. رعايت امور لازم
38. کنترل زبان از گفتار ناروا و بيهوده
39. حفظ چشم از نگاه‌ به نامحرمان
40. شکر و سپاس