تحليل حوادث ناگوار زندگانى حضرت فاطمه زهرا (س)

محمد دشتى

- فهرست -


پيشگفتار
بررسى ريشه ها
تحليل گران خرافاتى
جبرگرائى
جبر تاريخ ماترياليستى
علل و عوامل پيروزى و شكست نهضتها
شناخت عوامل پيدايش رويدادها
بى دفاع ماندن مكتب
دو حركت پنهان و آشكار
كيفيت شكل گيرى نقشه ها
تداوم سياست مذهب عليه مذهب
روش دفاعى حضرت زهرا
انزواى امام و انحراف از رهبرى
نقش و اهميّت رهبرى
سياست انزوا يا نفوذ در رهبرى
آثار شوم رهبرى دروغين
ويژگى هاى رهبرى امام على
شخصيّت زدگى
نقش سمبوليك الگوها
ره آورد شوم شخصيّت پرستى
فاطمه و محاكمه شخصيت هاى ساكت و منحرف
سكوت و بى تفاوتى آگاهان جامعه
مشكل آغازين تبليغات اسلامى
عامل ارزشمند روحانيت و حوزه هاى علمى
نقشه ها و برنامه ريزى هاى دشمن
محاكمه عالمان و آگاهان ساكت
فروپاشى نيروهاى دفاعى
ضرورت قدرت دفاعى
خطر غفلت از قدرت دفاعى نهضت ها
سياست نفوذ در نيروهاى دفاعى كشورها
تحليل علل فروپاشى نيروهاى دفاعى در سخنان فاطمه
بى تفاوتى و انزواى مردم
ضرورت توجه به عامل مردمى
ارزيابى مُجَدّدِ نمونه ها
خطر بى تفاوتى عامل مردمى
عوامل بى تفاوتى ها
توجه به دو حركت متضاد
شناخت طبقات گوناگون جامعه
راه هاى نفوذى دشمن و روشهاى مقابله با آنها
تطميع كردن قدرت طلبان
شايعه پراكنى
فشارهاى اقتصادى
تهديد و ارعاب
قتل و كشتار، و ترورهاى سياسى
مردم شناسى و تحليل تاريخ
اقسام طرفداران
دوستان ناآگاه
طرفداران ترسو و سُست عُنصر
رفاه زدگان بى تقوى
تشنگان قدرت و منتظران فرصت
انقلابيون صادق و آرمان طلب
شك و ترديد اجتماعى
ضرورت روح اميدوارى
عوامل شك و ترديد
افشاگرى هاى حضرت زهرا
افشاى سياست جعل حديث
هشدار به تشنگان قدرت
استدلال هاى محكم در برابر ادّعاى دروغين خليفه
انتقام و كينه توزى هاى خط نفاق