فدك در تاريخ

سيد محمدباقر صدر
مترجم: محمود عابدى

- فهرست -


مقدمه ى واحد تحقيقات اسلامى
تقديم به
مقدمه ى مؤلف
بر صحنه ى قيام
درآمد سخن:
چه عواملى زهراى بزرگ را به مبارزه برمى انگيخت؟
راه قيام:
زنان:
ظاهر رفتار زهرا:
فدك، مشخصات جغرافيايى و سرنوشت تاريخى
فدك، مشخصات:
فدك و بنى اميه:
فدك و بنى عباس:
ارزش مادى فدك
تاريخ قيام زهرا
چگونه به قضاوت تاريخ بنشينيم؟
استاد عقاد و مسأله ى فدك
موضع طرفين منازعه و ريشه هاى عاطفى آن:
دو حادثه
بعد سياسى قيام زهرا:
سخن آئينه شخصيّت
على و عباس و ميراث دانستن فدك:
فدك مقدمه ى قيام:
حزب بازى قدرت طلبان:
نقطه ى تحول در تاريخ:
احساس خليفه در هنگام رحلت رسول
ماجراى سقيفه:
كارها بر اساس نقشه ى معيّن
خليفه و آرزوى خلافت
سوره ى توبه و خليفه
نتيجه ى بحث:
شرايط و موقعيت حزب حاكم و چگونگى رفتار آن با اهل بيت رسول و ديگر مخالفان
تقويت خود با تضعيف مخالفين
عظمت امام و صبر معجزآساى او در برابر حاكم
و چرا سكوت كرد؟
على و وصايت
چه راهى براى على باز بود و جز سكوت چه مى توانست كرد؟
و على به احاديث نبوى احتجاج نكرد!
و امام مبارزه خود را با فدك آغاز كرد
مراحل قيام و مبارزه زهرا
آيا زهرا در قيام خود شكست خورد؟
گوشه هايى از كلام زهرا
معجزه ى بلاغت:
مقايسه ى اعجاب انگيز فاطمه بين على و ديگران
پس مقصود از آن فتنه ها چه بود؟
گره كور و شوم اهل حل و عقد
اكثريت و صلاح امت
خلافت و اقليت
نتيجه ى بحث
در دادگاه تاريخ
دو زمينه ى بحث:
اعتقاد خليفه به گفته ى خويش!
چند سؤال
رواياتى كه خليفه در سخن خود به آن استناد جست:
معنى توريث چيست؟
اعتراض خواننده:
معنى و تفسير حديث: انا لانورث ما تركناه صدقه
چرا زهرا به معنى واقعى حديث اشاره نكرد؟
زهرا در خطابه اى كه ايراد كرد، گفت:
خليفه در برابر زهرا چه مى گفت؟
امّا تفسير خليفه از حديث:
تصفيه حساب با خليفه:
آيا حضرت يحيى توانست از زكريا ارثى ببرد؟
خواسته ى زكريا:
چرا ارث در آيه ى شريفه تنها مال است؟
نظر بعضى از محققان:
سخن ابن ابى الحديد و خوف زكريا:
اگر فدك نحله باشد
اما چرا زهراى صديقه به حيازت خود احتجاج نكرد؟
مفهوم حق و عدل
و چند توضيح