تقوا و سياست

على اكبر ذاكرى

- فهرست -


مقدمه
بخش اول : محمدبن ابى بكر استاندار مصر
شرح حال محمدبن ابى بكر
مشكل پاسخ گويى به پرسش هاى فقهى
پرسش هاى فقهى محمد از اميرالمؤ منين (عليه السلام )
پاسخ على (عليه السلام ) به پرسش هاى محمدبن ابى بكر
نامه محمدبن ابى بكر به على (عليه السلام )
سخن معاويه درباره نامه اميرالمؤ منين (عليه السلام )
پاسخ اميرالمؤ منين به نامه محمدبن ابى بكر
بخش دوم : متن عهدنامه محمدبن ابى بكر
متن عهدنامه محمدبن ابى بكر
كيفيه القضاء
شيوه قضاوت
التوصيه بالتقوى
توصيه به تقوا
المتقون فى الدنيا و الآخره
پرهيزگاران در دنيا و آخرت
الموت و سكراته
مرگ و دشوارى آن
القبر و شدائده
قبر و سختى هاى آن
البعث و اهواله
رستاخيز و ترس هاى آن
الجنه و اءوصافها
بهشت و ويژگى هاى آن
التصويه الوالى
توصيه به والى مصر
الصلاه و الوضوء
درباره نماز و وضو
كيفيه الصلاه و اءوقاتها
درباره نماز و اوقات آن
فى الصوم و الاعتكاف
درباره روزه و اعتكاف
و صاياه لاءهل مصر
توصيه هاى حضرت به مردم مصر
و صاياه لمحمد
توصيه هاى حضرت به محمد
آخر العهد
پايان نامه

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.