پيام عاشورا
حاوى بيش از 160 پيام از حسين بن على (ع )

محمد صادق نجمى

- فهرست -


فهرست مطالب
مقدمه دفتر
مقدمه مؤ لف
معرفى اهل بيت (ع ) و بنى اميه در پيام امام حسين (ع )
1 - معرفى اهل بيت (ع )
2 - معرفى حسين بن على (ع )
3 - معرفى بنى اميه
4 - معرفى معاويه
5 - معرفى يزيد
6 - نكوهش مردم كوفه در پيام امام حسين (ع )
7 - پيام مقاومت
8 - دعوت به صبر و پايدارى
9 - امر به معروف و نهى از منكر در پيام حسين بن على (ع )
10 - نماز در پيام امام
11 - سه پيام تهديدآميز
12 - پيام شجاعت
13 - پيام انتخاب
14 - پيام اتمام حجت
15 - اتمام حجت خصوصى
16 - پيام استمداد
17 - پيام انتقام
18 - پيام شهادت
19 - پيام پيروزى
20 - دعا و نفرين در پيام امام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

سایت آیت الله محمد صادق نجمی ( )

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.