سيماى امام على (ع) در قرآن
(ترجمه كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل)

حاكم ابوالقاسم حسكانى
از علماى اهل سنت در قرن پنجم
ترجمه يعقوب جعفرى

- فهرست -


مقدمه مترجم
فصل اول: در كثرت خصايص اميرالمؤمنين
فصل دوم: در پيشى گرفتن او به تلاوت و يگانگى او در حفظ قرآن
فصل سوم: در پيشى گرفتن او به ديگران در جمع آورى قرآن
فصل چهارم: يگانگى او در شناخت قرآن و معانى آن و يگانگى او در آگاهى از نزول قرآن و آنچه در آن است
فصل پنجم: در كثرت آنچه از قرآن به طور كلى درباره على و اولاد و خاندان او نازل شده است
فصل ششم: دربيان اينكه منظور از «يا ايها الذين آمنوا» در همه جاى قرآن، علىّ بن ابى طالب (ع) است
ذكر آياتى كه درباره اهل بيت پيامبر (ص) نازل شده (فاتحه ـ رعد)
ذكر آياتى كه درباره اهل بيت پيامبر (ص) نازل شده (ابراهيم ـ زمر)
ذكر آياتى كه درباره اهل بيت پيامبر (ص) نازل شده (مؤمن ـ كوثر)