الگوهاى رفتارى امام على عليه السّلام

جلد چهاردهم
( امام على (ع ) و بهداشت و درمان )

مرحوم محمّد دشتى

- فهرست -


حقيت جاودانه
سرآغاز
اوّل - الگوهاى رفتارى و عنصر زمان و مكان
دوّم - اقسام الگوهاى رفتارى
هماهنگى طبّ و دين
انسان موجودى ناشناخته
فراسوى طب
اوّل - راه هاى كشف و شناخت داروها، درمان ها
دوم - رهنمودهاى كشف شده
سوم - رهنمودهاى فراسوى طب
بهداشت و سلامت روان
1 - درد دل در چاه گفتن
2 - نقش پاكى و پاكيزگى لباس در سلامت روح
فصل دوّم :بهداشت و پاكيزگى
1 - پرهيز از آب خوردن در ظروف شكسته
2 - تعريف از حمّام و پاكيزگى
3 - پاكيزه نگهداشتن خانه
4 - سفارش به پاكيزگى آب
5 - اقسام خوابيدن
6 - بهداشت
7 - پرهيز از ميكروب ها
8 - راه هاى تاءمين بهداشت
9 - آثار بهداشتى ختنه كردن فرزندان
10 - آداب غذا خوردن و آب نوشيدن
استفاده از تخصص طبيبان
روشهاى درمانى امام (ع )
1 - ساختن با بيمارى
2 - روش درمان تب و چشم درد
3 - درمان چشم درد
4 - بيمارى هاى پوستى
5 - درد بواسير
6 - درمان گياهى
بهداشت غذا
1- غذا و تندرستى
2 - روانشناسى غذا
3 - توجّه به نقش غذاها و ميوه ها
4 - آب درمانى
5 - آداب غذا خوردن
6- پرهيز از اسراف و دور ريزى غذا
7 - استفاده از انواع غذاها و داروهاى گياهى
8 - بهداشت فردى
9 - بهداشت عمومى
10 - بهداشت تن
11 - درمان با روغن زيتون
بهداشت محيط زيست
1 - بهداشت محيط زيست
2 - جمع آورى زباله ها
3 - بهداشت خانواده
درمان با داروهاى گياهى
1 - خُرما ((اَلتَّمْر))
2 - انگور ((العنب ))
3 - كشمش ((الزبيب ))
4 - اَنار ((الرُّمَان ))
5 - سيب ((التُّفّاح ))
6- گُلابى ((السَّفَرْجَل ، الكمثرى ))
7 - اَنجير ((التين ))
8 - اءدويه ، فلفل ((الغبيراء))
9- بادرنگ ، بالنگ ، تُرنج ((الا ترج ))
10- خربزه و هند وا نه ((البطيخ ))
در چشمه سار نهج البلا غه
1 - پرهيز غذائى
2 - بدن و سرما
3 - درمان دردها
4 - شناخت طبيبان