الگوهاى رفتارى امام على عليه السّلام

جلد يازدهم
( امام على (ع ) و نظارت مردمي )

مرحوم محمّد دشتى

- فهرست -


سرآغاز
اوّل - الگوهاى رفتارى و عنصر زمان و مكان
دوّم - اقسام الگوهاى رفتارى
ضرورت ها
نقش نظارت مردمى در اجراى قانون
1 - ضرورت قانون
2 - مشكلات اجرائى قانون
3 - شيوه هاى اجراى قانون
4 - ارزش و ره آورد امر به معروف
5 - شرائط نظارت مردمى
دموكراسى از ديدگاه امام على عليه السلام
فصل اوّل :تبليغات گفتارى
1 - تبليغات در بازار
2 - روش هاى تبليغى امام على عليه السلام
3 - برخورد قاطع با كجروى ها
فصل دوّم : روش هاى امر به معروف و نهى از منكر
1 - تذكّر و مجازات در بازار
2 - زدن جوانى كه به ناموس مردم نگاه مى كرد
3 - نهى از شنيدن غيبت
4 - روش هدايت مردم يمن
فصل سوم :تلاش در نابودى فتنه ها
1 - پيشنهاد امام على عليه السلام به انقلابيّون
2 - كمك رسانى به خليفه سوم
3 - دفاع از خليفه
فصلچهارم :تلاش در اصلاح نابسامانى ها
الف - نگرانى امام (عليه السلام ) از تحريف دين بعد از پيامبر (صلى الله عليه وآله )
1 - مبارزه با بدعت ها
ب - شكوه از مسخ انسان ها
ج - شكوه از دگرگونى ارزش ها
د - هشدار از رواج فتنه ها
2 - مصادره اموال
ب - برخورد با غارتگران بيت المال
3 - تقسيم مساوى بيت المال
4 - مبارزه با تبعيضات طبقاتى در ازدواج
الف - امتياز خواهى يك زن عرب
ب - برخورد با نژادگرائى
5 - اصلاح مديريّت ادارى
فصل پنجم :اعتراض بر بى عدالتى ها
1 - حمايت از اعتراضات اباذر
2 - اعتراض به تحريف در احكام حجّ
3 - دفاع از عمّار ياسر
4 - تاءثير انتقادهاى امام على عليه السلام در ديگر صحابه
5 - اعتراض به نماز خليفه سوم در منى
فصل ششم :رواج فرهنگ نظارت مردمى
علل پيروزى و شكست ملّت ها
1 - مطرح كردن آثار نظارت مردمى
الف - اخلاق الهى
ب - آثار ارزشمند اجتماعى
ج - ضرورت دافعه و بازدارندگى
د - برترى فضيلت امر به معروف از جهاد در راه خدا
2 - برّرسى علل ترك نظارت
3 - برّرسى علل و عوامل شكست ها
فصل هفتم :نظارت مردمى
اوّل - ضرورت زندگى اجتماعى
1 - كدام جامعه ؟ و كدام زندگى اجتماعى ؟
2 - راه هاى اصلاح و سلامت جامعه
دوّم - راه هاى اجراى نظم و قانون
1 - حكومت و برقرارى دولت در جوامع بشرى
2 - آداب و رسوم ارزشمند اجتماعى
3 - حقوق و مقررّات كامل الهى
4 - ارتش اسلامى و نيروهاى نظامى كشور
5 - دخالت و نظارت مردم
سوم - راه هاى تحقّق ((نظارت مردمى ))
1 - تقويت روح مسئوليّت پذيرى
2 - تقويت اعتقاد به معاد و محاكمه عمومى
3 - زنده كردن روح تعهّد و وفادارى
4 - تقويت روح تعاون و همكارى
5 - اجراى امر به معروف و نهى از منكر
6 - شناخت ره آورد امر به معروف و نهى از منكر
در چشمه سار نهج البلاغه
اوّل - روش هاى گفتارى
دوّم - برخورد عملى
سوم - ارزش و اهميّت امر به معروف و نهى از منكر