گفتگو در محضر اميرالمومنين على (ع )

عباس رحيمى

- فهرست -


مقدمه
در محضر اميرالمومنين عليه السلام
بدترين دشمنان
تعصبهاى نابجا
چپ و راست
فتنه ها
درمان اختلافات
مبارزه با فقر
وظيفه ثروتمندان
آزادى
آنچه مايه نگرانى است
نقش عدالت در جامعه
رمز موفقيت
ارزش عمر انسان
زمان شناسى
روزگار
جوانى و جوان
بيكارى
ادب گرانترين هديه
وظيفه فرزند
تفكر و اخلاص
رفتارهاى اجتماعى
كشاورزى
سخن زيبا
فرزندان و نماز
به سخن توجه كن نه به سخنگو
خوشگذرانيهاى بى حد و مرز
عوامل لغزش خردمندان
مومن چگونه است ؟
معرفت
مراحل كمال
مبارزه با نفس
محاسبه
كرامت نفس
اصالت خانوادگى
همت بلند، ارزش آدمى
جوانان و مصونيت
عوامل شكست و خوارى
به اين آدمها ميدان مده
مجالس بدنام
شناخت اهل حق
شناخت مردم
قابل توجه كارگزاران
موانع شناخت
شرايط مشورت
انتقاد
ايمان
هدف پيامبران
مومن كيست ؟
وحدت
كارهاى زشت را كوچك نشماريد
تدبير امور
اولويت بندى در امور
پناهگاه انسان در مشكلات
حقوق مردم
انجام كار خير
كمك به ستمكاران
حرمت عالمان
وظيفه دانشمندان
ارزش علم
خوشبختى
آسياب جهنم
شرايط حاكم مسلمين
شرابخوارى
بدترين مردم
علت نفاق
عامل مصونيت
بهداشت و تن سالم
دوستان با تجربه
هدف وسيله را توجيه نمى كند
عادت بد و خوب
عبادت مقبول
تفكر
غصه ها
خودراضى بودن
چاپلوسى
صفاى دل
عقل و خرد
عمر آدمى
فرصتهاى زندگى
فقر و ندارى
ناتوانى بشر
دنيا و آخرت
جهاد در راه خدا و شهادت
برخورد با مشكلات
جنگ بر سر دنيا
قابل توجه حاكمان
امر به معروف و نهى از منكر
موسيقى ، رشوه
ارتباط با افراد مختلف جامعه
اخلاق نيك
توبه
جهل و نادانى
كينه توزى
احتكار
هدف از پست و مقام
رفتار با مردم
عقل زندگى ، هديه خدائى
منزلت خداوند در نزد بنده
تقسيم بندى مردم
بقاء و زوال دولت ها
انفاق از كيسه خليفه !
قسم خوردن
احمق و نادان
كار راه اندازى
حياء
منبع خير بايد موثق باشد
خوارى گناه
شناخت نظريه ها
ثبات در دين
لذت ايمان
عبادت