احكام فقهي اجرايي حج

محمد حسين فلاح زاده

- فهرست -


پيشگفتار

بخش اوّل: راهنماى فقهى، اجرايى عمره و حج (ويژه روحانيان كاروان ها)

راهنماى فقهى ـ اجرايى عمره و حج
ياد آورى نكته هاى پيش از سفر
حكم خمس پول ثبت نام
در مدينه منوره
از ميقات تا حرم
اعمال عمره تمتّع
استفتاى طواف معذورين
اعمال حجّ
استفتاى رمى جمرات توسعه يافته
استفتا

دوّم: راهنماى فقهى، اجرايى عمره و حج (ويژه عوامل اجرايى كاروان ها)

راهنماى فقهى اجرايى حج
اخلاص در عمل
تنظيم برنامه هاى آموزشى حج
تشويق زائران
استطاعت
نيـابـت
يارى روحانى
دخالت سابقه داران
مواظبت بر وقت نماز
نماز تمام يا شكسته
قبــله
تشويق زائران براى شركت در نماز
يادآورى وضـو
احـرام در ميقات
نذر احرام قبل از ميقات (براى بانوان)
داشتن حوله اضافى
زير سايه رفتن
قسـم خـوردن
نگاه در آينه
حرام بودن مرد بر زن و زن بر مرد
غـذاى خوشبـو /a>
قطع تلبيه
دعاى ورود به حرم
طواف و نماز طواف
شك در طواف يا قطع آن
نيابت در نماز طواف
تقصيـر
بيـن الاحـرامين
احـرام حـج
تقديم اعمال مكّه
زمان حركت به عرفات
از عرفات تا مشعر الحرام
در مشعر الحرام
وقوف اضطرارى براى بانوان
قربانگاه
بيتوته در منا
بيرون رفتن از منا
برگشت از منا
اعمال مكه
عمره مفرده پس از اعمال
بيماران و مجروحان

بخش سوم: نكات فقهى عمره و حجّ

نكات فقهى عمره و حجّ
بخش چهارم: احكام كلى در حج