فاطمه (سلام الله عليها) واژه بى خاتمه

محمدرضا رنجبر

- فهرست -


پيشگفتار
گل!
نروى از يادم
به رنگ سياه!
سوخته!
فاطمه؟!
تيره و تار
كنيز كنز
اشك
كناره مگير!
نشاط خاك!
خاموش!
دِير آشنا
فانوس بدست
چونان الف
آبيارى
تخته تابوت
بنچاق فتنه
افسوس!
شگفتا!
غلاف شمشير!
آه!
فدك
طعمه!
بيداد!
اما خاموش!
در سكوت
آخرين روز!

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.