تاریخ از دیدگاه امام علی (علیه السلام)

علامه محمدتقى جعفرى قدس سرّه

- فهرست -


مقدمه
فلسفه تاريخ در نهج البلاغه
همان ملاكى كه عالم هستى را قانونى كرده است
اشتباه متفكران
شناخت معلول مستلزم شناخت علت نيست
مقصود از فلسفه تاريخ چيست
جريان شخصى بودن تاريخ
تاريخ و قانون عليت
انسان، اختيار و قانون عليت در تاريخ
انسان قانون عليت را از بين نمى برد
نقش علل در تبديل كيفيت هاى اوليه به كيفيت هاى ثانويه
ضرورت تفكيك ميان تعاقب حوادث و علت و معلول
آيا علت محرك كه براى تاريخ ضرورت دارد، در درون تاريخ است يا خارج آن
آيا علت محرك تاريخ بايد يك حقيقت بوده باشد
براى شناخت وحدت يا تعدد عامل محرك تاريخ، بايد نخست منظور از تاريخ را بفهميم
آيا تاريخ در مسير تكاملى حركت مى كند
ضرورت تفكيك ميان عامل ضرورى تاريخ و عامل تعيين كننده كيفيت تاريخ
براى تعيين عامل كيفيت حيات، ماهيت و مختصات خود انسان است
براى تعيين عامل كيفيت حيات انسان ها در حال زندگى دسته جمعى
نظراتى كه به عنوان عامل محرك تا كنون ارائه شده است
توضيحى در رابطه موجودات و رويدادهاى تاريخ بشرى با انسان
گرايش تبهكاران به فساد و افساد در روى زمين و نتايج آن
رفتار بشرى در سراسر تاريخ، خلاف ادعاى تكامل را نشان مى دهد
تعريف رفتار
تقسيم رفتار در كشش زمان
انواع رفتار با نظر به اراده
رفتار انعكاسى يا بازتابى محض
رفتار عادى
رفتار اضطرارى
رفتار اجبارى
رفتار اكراهى
رفتار اختيار معمولى
رفتار اختيارى عالى
رفتارهاى تقليدى
رفتار ابداعى
آيا مى توان انسان و تاريخ وى را از رفتارهايى كه در طول تاريخ از وى بروز كرده است، شناخت
بشر و ادعاى تكامل
اثبات اينکه بشر براي پيشرفت و تکامل ارزشي خود حرکت مستمر انجام نداده است
پيامبران الهى، مردم را با دور كردن از فساد و افساد و ترغيب و تحريك به صلاح و اصلاح، در مسير تكامل قرار مى دادند
چگونه پيامبران الهى با افساد كنندگان در روى زمين مبارزه ها كرده اند
كميت و كيفيت دخالت و تاثير انسان در تشكيل تاريخ
منفعت گرايى در فلسفه تاريخ
تلاش انسان براى منفعت
معانى سنت در آيات قرآنى و نهج البلاغه
زندگى در پرتو حقايق نه در سايه اقوام و ملل و شخصيت هاى گذشته
تناوب تمدن ها
بروز، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از ديدگاه اسلام
بروز، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از ديدگاه نهج البلاغه
عوامل بروز و اعتلا
پاى بندى شديد به خصلت هاى نيكو
پاى بندى شديد به اعمال پسنديده و امور نيكو و زيبا
آرمان هاى بزرگ
تكاپو در مخاطرات بزرگ و آثار پسنديده
وفاى به عهد
اطاعت از نيكوكارى
نافرمانى و اعراض از كبر
قرار گرفتن در شعاع انگيزگى هاى فضيلت
خويشتن دارى از ظلم
بزرگ شمردن قتل نفس
انصاف براى همه خلق
حلم و فرو بردن غضب
پرهيز كردن از فساد در روى زمين
التزام به انس و محبت
برخوردارى از نيروها
كوشش در هنگام آزمايش ها و گرفتارى ها
توافق در اميال و آرمان ها
اعتدال دل ها
بصيرت هاى نافذ
دين، عامل موثر در تاريخ

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.