پيامبر امی

استاد شهيد آيت الله مطهرى

- فهرست -


مقدمه
رسول درس ناخوانده
اعترافات ديگران :
ويل دورانت
جان ديون پورت
كونستان ورژيل گيورگيو
گوستاو لوبون
دوره ما قبل رسالت
پيدايش خط در حجاز
دوره رسالت و مخصوصا دوره مدينه
دبيران پيغمبر
نام دبيران رسول خدا در كتب تاريخ
وظائف خاص هر يك از دبيران
رسول خدا خودش در جواب متقاضيان يك سطر ننوشته است
جريان حديبيه
صورت پيمان صلح
روايات شيعه درباره صورت پيمان صلح
جريان حديبيه به نقل از مورخان
نقلها در جريان حديبيه يكنواخت نيست .
پيغمبر اكرم در دوره رسالت نه می‏خوانده و نه می‏نوشته است.
ادعای عجيب
1.  آيا منشا اعتقاد به درس ناخواندگی پيغمبر ، تفسير كلمه " امی " بوده است ؟
مفهوم كلمه امی
تفسير كلمه امی از نظر مفسران اسلامی :
1. درس ناخوانده و نا آشنا به خط و نوشته
2. اهل ام القری
3. مشركين عرب كه تابع كتاب آسمانی نبودند
نقل سخنان دكتر سيد عبداللطيف در مفهوم كلمه امی
نقد سخنان مشاراليه
2.  آيا از قرآن استفاده می‏شود كه رسول اكرم می‏خوانده و می‏نوشته است ؟
سبب پيدايش " نهضت قلم "
آيا پيغمبر بايد از دانش افراد بشر استفاده كند ؟
كتابخانه دكارت ، حكيم فرانسوی
گفته سيدجمال الدين اسدآبادی
رسول اكرم از زبان علی ( ع )
سخنان ابن خلدون در مقدمه معروف خود
مفهوم دو كلمه " صحيفه " و " يتلوا "
از آيات قرآن به هيچ وجه استفاده نمی‏شود كه رسول خدا می‏خوانده و يامی‏نوشته است
3. تواريخ و احاديث
اتهام مخالفان
نتيجه