حیدرانه ها
(داستان های شیرین و مستند از شجاعت حضرت علی (ع))

محمد صحتی سردرودی

- فهرست -


پیش درآمد
تعریف شجاعت
شجاعت شیر خدا
دفع توهّم
ترتیب و تنظیم کار
سپاس و تشکر
فصل اوّل
سالشمار زندگانی امام علی علیه السلام
شمایل شیر خدا
دوازده نکته کوتاه و گویا
قصیده فردوسی
حماسه های حیدری یا «حیدرنامه ها»
بچّه شیر
معنای حیدر
فصل دوّم
هنگام خطر
غریوِ غیرت
ماهی که در بدر درخشید
در جنگ اُحُد
ورق برگشت
جنگ خندق
اخلاص عمل
جوانمردی و رادی
فاتح خیبر
فردا، روز پیروزی
رویایی با مرحب
دری که پل پیروزی می شود
سریه ذات السلاسل
در جنگ حُنین
مبارزه قهرمان اسلام با قهرمان عرب
جهاد با جهلِ جماعت
بت شکنی
بت شکن و شهاب شکن
فصل سوّم
در ستیغ صبر
جنگ جمل
صحنه هایی از جنگ صفّین
حقّ و باطل
اگر فقط یک انسان...
در لباس عبّاس
معاویه بدلی
اگر مردی بیا مردانگی کن!
دلیر مرد جعفی
قصاص
مرگ اگر مرد است...
عمروعاص رسوا می شود
هیچ شجاعی حریفش نمی شود
سپر بلای سرداران و سربازان
فهرست منابع

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه حوزه نت ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.