يك آسمان پروانه

کمال السيد
ترجمه: حسين سيدي

- فهرست -


گِلى آغشته با عطر بهشتى
همچو مرواريد در ژرف صدف
در آن صبح آكنده از نور
شستشو در چشمه سار آيه ها
كودكى در گِردباد حادثه
سالهايى پُر از ابر اندوه
سفر ز شهر شرارت تا پگاه شرافت
يك سبد پر ز نرگس
پچ پچ هر پنجره، زمزمه ى نام توست
تنديس شكيبايى، اسطوره ى زيبايى
شكوفه اى شكفته از شميم شوق
هزار زخم شبيخون، نشسته بر تنِ گُل
آن هديه ى سبز آسمانى
آيينه اى با رنگ پاييز
شب چه بوَد؟ طُرّه اى از موى تو
چشمه ى جان تو لبالب ز نور
اخگر تب شعله زده بر بهار
دلتنگ، چو سينه سرخِ غمگين
كو هموج واژگانِ اخگرين
تكثير تبخال قدرت، در تن تُرد توحيد
كوچ از غمخانه ى تن، تا به نرگس زار عشق
يك سبد عطر پونه، هديه ى بُغضهايت